വ്യവസായവാണിജ്യ വകുപ്പ്
കേരള സര്‍ക്കാര്‍
കേരള സംസ്ഥാനം, ഇന്ത്യ

കേരളത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലാണ് ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടറിയേറ്റും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ആസ്ഥാനവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ബഹു. വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വ്യവസായവാണിജ്യ വകുപ്പ്. വകുപ്പിന്‍റെ ഭരണച്ചുമതല വഹിക്കുന്നത് വാണിജ്യവ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടിറിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ വികാസ്ഭവനിലാണ് വാണിജ്യവ്യവസായ ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ ആസ്ഥാനം. ഡയറക്ടറാണ് വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്തിന്‍റെ തലവന്‍. വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വകുപ്പിന്‍റെ സഹായഹസ്തവുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് നിലകൊള്ളുന്നു. ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അതാതു ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

 പ്രധാന അധികാരികള്‍

സെക്രെട്ടറി (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ & കൊമേഴ്സ്)

 ഡോ. കെ. ഇളങ്കോവൻ ഐ എ എസ്‌

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രെട്ടറി

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്

ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രെട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

Tel: 91471 2327499, 2518445

   

അഡീഷ്ണല്‍ സെക്രെട്ടറി

ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രെട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

Tel: 91471 2518473

അഡീഷ്ണല്‍ സെക്രെട്ടറി

ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രെട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

Tel: 91471 2518739, 2327792

ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രെട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

Tel: 91471 2518257

ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രെട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

Tel: 91471 2518304

അണ്ടര്‍ സെക്രെട്ടറി

ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രെട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

Tel: 91471 2518304

അണ്ടര്‍ സെക്രെട്ടറി

ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രെട്ടറിയേറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം

Tel: 91471 2518424

hyh-kmb hmWn-PyhIp¸v

 

ഡയറക്റ്റര്‍

(വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്)

 

hyh-kmb hmWn-Py hIp¸v Ub-d-IvStdäv, hnImkv `h³, Xncp-h-\-´-]pcw

Tel: 91471 2302774

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AUo-j-WÂ Ub-d-IvSÀ, hyh-kmb hmWn-Py hIp¸v (P-\-dÂ)

hyh-kmb hmWn-Py hIp¸v Ub-d-IvStdäv,

3þmw \ne, hnImkv `h³

Xncp-h-\-´-]pcw

Tel: 91471 2302934

AUo-j-WÂ Ub-d-IvSÀ, hyh-kmb hmWn-Py hIp¸v (sSIv\n-¡Â)

Tel: 91471 2304295

tPmbnâv Ub-d-IvtSgvkv

Tel: 91471 2302612, 2300910

sU]yq«n Ub-d-IvtSgvkv

Tel: 91471 2304676

Akn-Ìâv Ub-d-IvtSgvkv

Tel: 91471 2304676

PnÃm hy-h-kmb tI{µ§Ä

P\-d amt\-PÀ, PnÃm hy-h-kmb tI{µw

hm«À hÀ¡vkv tIm¼u-­v, shÅ-b-¼-ew, Xncp-h-\-´-]pcw þ 695 033

Tel: 91471 2326756

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P\-d amt\-PÀ, PnÃm hy-h-kmb tI{µw

B{im-aw, sImÃw þ 691 002

Tel: 91 474 2748395

Fax: 91 474 2747261

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PnÃm Bip-]-{Xn¡v kao-]w, tImgm-t©-cn, ]¯-\w-Xn« þ 689 654

Tel/Fax: 91 468 2214639

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

shÅ-¡n-WÀ, Be-¸pg þ 688011

Tel: 91 477 2251272

Fax: 91 477 2253798

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hmg-¯n sse³, dbnÂth tÌj\p kao-]w, \mK¼mSw, tIm«bw þ 686 001

Tel / Fax: 91 481 2570042

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sNdp-tXm-Wn, CSp¡n þ 685 603

Tel: 91 486 2235507

Fax: 91 486 2235410

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ip¶n³¸p-dw, knhn tÌj³ tdmUv, Im¡-\m-Sv, Fd-Wm-Ipfw þ 682 030

Tel: 91 484 2421461

P\-d amt\-PÀ, PnÃm hy-h-kmb tI{µw

knhn tÌ-j\p kao-]w, A¿-t´mÄ, XrÈqÀ þ 680 003

Tel / Fax: 91 487 2360847

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

knhn tÌ-j\p kao-]w, ]me-¡mSv þ 678 001

Tel: 91 491 2505408

Fax: 91 491 2505385

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

knhn tÌj³ tIm¼u-­v, ae-¸pdw þ 676 121

Tel / Fax: 91 483 8734812

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

shÅ-bnÂ, tImgn-t¡mSv þ 11

Tel: 91 495 2766035

Fax: 91 495 2766563

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ap«n ]n.-H., I¸ä, hb-\mSv þ 673 122

Tel / Fax: 91 4936 202485

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

knhn tÌj³ tIm¼u-­v, I®qÀ  þ 670 002

Tel: 91 497 2700928

Fax: 91 497 2707522

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hnZym \KÀ, ImkÀtKmUv þ 670 123

Tel / Fax: 91 4994 255749

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kn.F^v.-F-kv.kn & F^v.-sF.C

kn.F^v.-F-kv.kn

tIma¬ s^kn-enän kÀÆokv skâÀ

Câ-kv{Sn-b FtÌ-äv, N§-\m-tÈ-cn, tIm«bw

Tel / Fax: 91 481 2720311

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kn.F^v.-F-kv.kn & F^v.-sF.C

Câ-kv{Sn-b FtÌ-äv, ]¿-\mSv ]n.-H., at©-cn, ae-¸pdw

Tel / Fax: 91 493 2768507

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

s{]mtam-j-WÂ GP³knIÄ

ഡോ. ശർമിള മേരി ജോസഫ് 
ഐ എ എസ്‌ 

amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ

tIcf kwØm\ C³U-kv{Sn-b Uh-e-]vsaâv tImÀ¸-td-j³ (sI.Fkv.-sF.Un.-kn)

sI̬ tdmUv, Ih-Sn-bmÀ,

Xncp-h-\-´-]pcw þ 695 004

Tel: 91 471 2318922

Fax: 91 471 2315893

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. കെ.എ. സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍

amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, In³{^

tIcf C³U-kv{Sn-b C³{^m-kv{S-IvNÀ Uh-e-]vsaâv tImÀ¸-td-j³ (In³{^)

In³{^ lukv, imkvX-aw-Kew

Xncp-h-\-´-]pcw þ 695 010

Tel: 91 471 2726585

Fax: 91 471 2724773

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. എസ്. സന്തോഷ്‌ 

No^v FIvkn-I-yq-«ohv Hm^o-kÀ

sIþ-_n¸v

കേരള ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പ്രൊമോഷന്‍ (കെ -ബിപ്പ്)

2, വിദ്യാ നഗര്‍, പോലീസ് ഗ്രൌണ്ടിന് എതിര്‍വശം , തൈയ്ക്കാട്‌ പി. ഒ തിരുവനന്തപുരം 695 014

Tel: 91 471 2311 882

Fax: 91 471 2311 883

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

{io. hnP-b-Ip-am-c³ \mbÀ sI.Pn.

sk{-I-«dn

dnbm_v

]»nIv skIvSÀ dokv{S-IvN-dnwMv & CtâWÂ HmUnäv t_mÀUv (dn-bm-_v)

bp.-F-kv.-BÀ.-F.- 54, DZm-c-in-tcm-aWn tdmUv, shf-f-b-¼ew

imkvX-aw-K-ew, Xncp-h-\-´-]pcw þ 695 010

Tel: 91 471 3921244

Fax: 91 471 3921245

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2016 Official website of Department of Industries & Commerce, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON