സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ

 

സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനവും കേരളത്തിന്റെ ആളോഹരി വരുമാനവും
                                 

 

Income in ₹ Lakh

Growth Rate in %

2016-17

2017-18 (P)

2018-19(Q)

2017-18 (P)

2018-19 (Q)

 Gross State Domestic Product

 

 

 

 

 

 a)   At Constant (2011-12) prices

4,85,30,154

5,20,57,851

5,59,41,196

7.3

7.5

 b)  At Current prices

6,34,88,640

7,01,57,738

7,81,65,326

10.5

11.4

 Net State Domestic Product

 

 

 

 

 

 a)   At Constant (2011-12) prices

4,43,61,530

4,77,27,475

5,13,32,180

7.6

7.6

 b)  At Current prices

5,70,59,076

6,32,72,713

7,07,54,223

10.9

11.8

 Gross State Value Added (GSVA) at basic prices

 

 

 

 

 

 a)   At Constant (2011-12) prices

4,35,37,107

4,65,14,275

5,00,08,120

6.8

7.5

 b)   At Current prices

5,70,24,819

6,33,65,119

7,00,31,142

11.1

10.5

 Per capita GSDP

 

 

 

 

 

 a)    At Constant (2011-12) Prices

1,41,396

1,50,922

1,61,374

6.7

6.9

 b)   At Current Prices

1,84,979

2,03,396

2,25,484

10.0

10.9

 Per capita NSDP

 

 

 

 

 

 a)At constant (2011-12) Prices

1,29,251

1,38,368

1,48,078

7.1

7.0

 b)   At Current Prices

1,66,246

1,83,435

2,04,105

10.3

11.3

© Copyright 2020 Official website of Department of Industries & Commerce, Govt.of Kerala, Designed & Developed by KELTRON