കയറ്റുമതി സൂചകങ്ങൾ

Cargo handled at Cochin Port form 2016-17 to 2018-19 quantity in lakh MT

Traffic

Export

Import

Total

2016-17

2017-18

2018-19

2016-17

2017-18

2018-19

2016-17

2017-18

2018-19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coastal

14.2

27.4

40.2

56.6

59.2

69.2

70.7

86.6

109.4

Foreign

33.4

30.4

26.3

145.9

174.4

184.5

179.3

204.8

210.8

Total

47.6

57.8

66.5

202.5

233.6

253.8

250.1

291.4

320.2

 

Export of Marine Products in India and Kerala 2011-12 to 2018-19, quantity in MT and value in ₹ crore

Year

India

Kerala

Kerala’s share (%)

Quantity

Value

Quantity

Value

Quantity

Value

2011-12

8,62,021

16,597.2

1,55,714

2,988.3

18.1

18.0

2012-13

9,28,215

18,856.3

1,66,399

3,435.9

17.9

18.2

2013-14

9,83,756

30,213.3

1,65,698

4,706.4

16.8

15.6

2014-15

10,51,243

33,441.6

1,66,754

5,166.1

15.9

15.4

2015-16

9,45,892

30,420.8

1,49,138

4,644.4

15.8

15.3

2016-17

11,34,948

37,870.9

1,59,141

5,008.5

14.0

13.2

2017-18

13,77,244

45,106.9

1,78,646

5,919.0

13.0

13.1

2018-19

13,92,559

46,589.4

1,83,064

6,014.7

13.1

12.9

 

Export of Cashew kernels, Kerala and India, 2011-12 to 2018-19, in ₹ crore

Year

Kerala

India

Shareof Kerala(%)

Quantity (MT)

Value

(₹ crore)

Quantity (MT)

Value

(₹ crore)

Quantity

Value

1

2

3

4

5

6

7

2011-12

68,655

2,295.8

1,30,869

4,383.8

52.5

52.4

2012-13

53,624

2,138.5

1,00,105

4,046.2

53.6

52.9

2013-14

65,679

2,861.8

1,14,791

5,058.7

57.2

56.6

2014-15

68,150

3,098.8

1,18,952

5,432.9

57.3

57.0

2015-16

50,652

2,579.5

96,346

4,952.1

52.6

52.1

2016-17

38,054

2,415.3

82,302

5,168.8

46.2

46.7

2017-18

36,930

2,580.4

84,352

5,871.0

43.8

44.0

2018-19

29,062

1,892.6

66,693

4,434.0

43.6

42.7

 

Export of tea from Kerala ports and India, 2012-13 to 2018 – 19, quantity on MT, in ₹ lakh

 

Year

Kerala

India

Quantity (MT)

Value

(₹ in lakh)

Quantity (MT)

Value

(₹ in lakh)

2012-13

69,017

90,462

2,16,231

4,00,593

2013-14

75,036

1,06,467

2,25,764

4,50,909

2014-15

69,343

94,879

1,99,077

3,82,364

2015-16

69,706

1,02,534

2,32,920

4,49,310

2016-17

67,431

1,13,935

2,27,634

4,63,250

2017-18

75,741

1,23,294

2,56,572

5,06,488

2018-19

80,683

1,43,440

2,54,502

5,50,684

 

Export of Spices, India and Kerala, from 2013-14 to 2018-19, quantity in MT and value in ₹ lakh

 

Year

Kerala

India

Kerala’sshare (%)

Quantity (in MT)

Value

(₹ lakh)

Quantity (in MT)

Value

(₹ lakh)

Quantity

Value

1

2

3

4

5

6

7

2013-14

81,412.6

3,25,339.9

8,17,250.0

13,73,539.3

10.0

23.7

2014-15

81,555.3

3,28,534.0

8,93,920.0

14,89,967.5

9.1

22.1

2015-16

1,00,076.0

3,90,518.1

8,43,255.0

16,23,823.0

11.9

24.1

2016-17

84,418.8

4,27,120.1

9,47,790.0

17,81,223.6

8.9

24.0

2017-18

95,455.9

4,15,296.1

10,28,060.0

17,98,016.2

9.3

23.1

2018-19

93,036.5

3,77,427.2

10,63,020.0

18,84,500.9

8. 8

20.0

 

 © Copyright 2020 Official website of Department of Industries & Commerce, Govt.of Kerala, Designed & Developed by KELTRON