അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾ –

വ്യാവസായിക മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജോല്പാദനം കേരളത്തിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. ഐ.ടി. ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ ഊർജ്ജ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.

കൂടുതൽ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിനായി വനങ്ങളേയും, ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും നശിപ്പിക്കാതെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കേരള വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റേയും ലക്ഷ്യം. ഏറ്റവും ചെലവു കുറഞ്ഞതും, പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ. അതിനാൽ കേരള സർക്കാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിനു (കെ.എസ്.ഇ.ബി.) കീഴിൽ 24 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും, സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ കീഴിൽ 2 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും ഉണ്ട്. കഞ്ഞിക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുത ഉല്പാദനത്തിന്റെ ശേഷി 2.025 മെഗാവാട്ട് ആണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏക വൈദ്യുത നിലയമാണിത്.

കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എൽ.എസ്.എച്ച്. ഉല്പാദന ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുരം താപവൈദ്യുത നിലയിത്തിന്റെ ശേഷി 106.6 മെഗാവാട്ടും, കോഴിക്കോട് താപവൈദ്യുത നിയത്തിന്റെ ശേഷി 128 മെഗാവാട്ടും ആണ്.

കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപിത ശേഷി 2087.23 മെഗാവാട്ടും, സ്വകാര്യമേഖലയും, എൻ.ടി.പി.സിയും ചേർന്ന് നല്കുന്ന 570.016 മെഗാവാട്ടും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2657.25 മെഗാവാട്ടാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി. യുടെ വൈദ്യുത ശേഷി.

കേരളത്തിലെ ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് 359.58 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള എൻ.ടി.പി.സി.യുടെ കായംകുളം നിലയം, 157 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കൊച്ചി നിലയം എന്നിവയാണ്. 20.44 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കെ.പി.സി.എല്ലിന്റെ കാസർഗോഡ് നിലയമാണ് സ്വതന്ത്ര ഊർജ്ജ പ്രോജക്ടിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്രോതസ്സ്. ആവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ബാക്കി കണ്ടെത്തുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സിലൂടെയാണ്. 

© Copyright 2020 Official website of Department of Industries & Commerce, Govt.of Kerala, Designed & Developed by KELTRON