ഭൂമി

വ്യാവസായിക വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പുക്കന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ,ഗ്രോത്ത് സെന്ററുകള്‍, ഫങ്ങ്ഷണല്‍ വ്യാവസായിക എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, ജില്ലാ മിനി വ്യവസായ ഏസ്റ്റേറ്റ്, സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, വ്യാവസായിക എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, ഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്ലോട്ടുകള്‍, ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഏരിയ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സഹായം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.

 

 

Development Areas&
Development Plots

Industrial Estate

District Mini Industrial Estate Co-operative Societies

Functional Industrial Estate for Rubber and Plastic Units

Growth Centres

 

KINFRA Parks

SIDCO

 

© Copyright 2020 Official website of Department of Industries & Commerce, Govt.of Kerala, Designed & Developed by KELTRON