ശ്രീ. സച്ചിൻ വി.ആർ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (എ) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 62827 56884
ഫോൺ: 0471 2518685
ഇമെയിൽ: vrsachin78@gmail.com

 

ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ പി.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (ബി) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 8089396562
ഫോൺ: 04712518497
ഇമെയിൽ: anilsijilechu@gmail.com

 

ശ്രീ. പത്മശേഖർ പി.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (സി) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 9447801510
ഫോൺ: 0471 2518737
ഇമെയിൽ: padmasekharsectt@gmail.com

 

ശ്രീമതി. ദിവ്യ വൈ.വി.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (ഡി) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 9061844999
ഫോൺ: 0471 2518080
ഇമെയിൽ: industrydsection@gmail.com

 

ശ്രീമതി. ശ്രീലേഖ എസ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (ഇ) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 94477 82904
ഫോൺ: 0471 2518032
ഇമെയിൽ:soeindustry@gmail.com

ശ്രീ. സാജു ജോസ്  

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (എഫ്) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 8714754544
ഫോൺ: 0471 2518146
ഇമെയിൽ: industryfsection@gmail.com

 

ശ്രീമതി. ഷബ്ന എൻ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (ജി) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 9895889201
ഫോൺ: 0471 2518086
ഇമെയിൽ: shabnajuffali@gmail.com

 

ശ്രീ. അജിത്ത് കുമാർ എ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (എച്ച്) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 9447582659
ഫോൺ: 0471 2518744
ഇമെയിൽ: ajithkumarn4411@kerala.gov.in

 

ശ്രീ. ടി. അനിൽ കുമാർ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (ജെ) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 8848816956
ഫോൺ: 0471 2518800
ഇമെയിൽ: industryj@gmail.com


ശ്രീമതി. എസ്. പത്മജ

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (കെ) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 9446478541
ഫോൺ: 0471 2518362
ഇമെയിൽ: industrykdepartment@gmail.com

 

ശ്രീമതി. സൂസൻ തോമസ്

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
വ്യവസായ (പിഎസ്) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 9745872448
ഫോൺ: 0471 2518036
ഇമെയിൽ: secindps@gmail.com 


ശ്രീമതി. രമണി കുമാരി എസ്.


ഓഫീസ് സപ്റ്റ്.
വ്യവസായ (OS) വകുപ്പ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

മൊബൈൽ: 9400897029
ഫോൺ: 0471 2518895
ഇമെയിൽ: industryossection@gmail.com