ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് സെൻ്റർ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം

ഫോൺ: 91- 481 - 2720311
ഫാക്സ്: 91- 481 - 2720311
ഇ-മെയിൽ: cfcchry@bsnl.in
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് സെൻ്റർ
വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ്, പയ്യനാട് പി.ഒ. 
മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം

ഫോൺ: 91- 493 - 2768507
ഫാക്സ്: 91- 493 - 2768507
ഇ-മെയിൽ: ddcfscfiemanjeri@gmail.com