Tender Reference No. Closing Date

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൊച്ചുവേളി വ്യവസായ വികസന ഏരിയയിൽ കടകംപള്ളി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 2623 - ൽ പ്ലോട്ട് നമ്പർ 89ബി - യിൽ നിൽക്കുന്ന 19 മരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുറിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

DICTVM/1614/2019-H 04/03/2023

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൊച്ചുവേളി വ്യവസായ വികസന ഏരിയയിൽ കടകംപള്ളി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 2623 - ൽ പ്ലോട്ട് നമ്പർ 89ബി - യിൽ നിൽക്കുന്ന 19 മരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുറിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

DICTVM/1614/2019-H 17/02/2023

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൊച്ചുവേളി വ്യവസായ വികസന ഏരിയയിൽ കടകംപള്ളി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 2623 - ൽ പ്ലോട്ട് നമ്പർ 89ബി - യിൽ നിൽക്കുന്ന 19 മരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുറിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

DICTVM/1614/2019-H 06/02/2023

ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം

സ/1669/21/ജി.പി.സി.- പി.എൽ.കെ.ഡി 30/06/2021
Providing and fixing of direction boards and notice boards in all department in Government Polytechnic, Palakkad Tender No: 01/21-22 29/06/2021