ഡയറക്ടർ
വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്
മൂന്നാം നില, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം - 695033.
ഫോൺ നമ്പർ: +91- 471-2302774
ഫാക്സ് നമ്പർ: +91-471-2305493
ഇ-മെയിൽ: industrydirectorate@gmail.com
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

കേരള ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ  പ്രൊമോഷൻ (കെബിപ്പ്)
2, വിദ്യാനഗർ, പോലീസ് ഗ്രൌണ്ടിന് എതിർ വശം, തൈക്കാട് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം, കേരളം - 695014
ഫോൺ: +91-471 -2321882, ഫാക്സ്: +91-471-2322883
ഇ-മെയിൽ: kbip@keralaindustry.org