ഗതാഗതം

  കാര്യക്ഷമമായ റോഡ് ശൃംഖലകളും രണ്ട് പ്രധാന റെയിൽ റൂട്ടുകളും കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത മേഖലയിലുണ്ട്.

 4 അന്തർദേശീയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ (തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ). 

 3 ഇടത്തരം തുറമുഖങ്ങൾ (നീണ്ടകര, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട്), 17 ചെറിയ
   തുറമുഖങ്ങൾ .

 മുംബൈയിലേക്കും, പൂനെയിലേക്കുമുള്ള വ്യാപാരബന്ധം
  മെച്ചപ്പെടുത്താനുപകരിക്കുന്ന പുതിയ കൊങ്കൺ റെയിൽ പാത.

 ഒരു അന്തർദേശീയ തുറമുഖം കൊച്ചിയിൽ -രാജ്യത്തെ 12     
   മുഖ്യത്തുറമുഖങ്ങളിലൊന്ന്.

 31-03-2011ലെ കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ 1257 കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
  റെയിൽ പാത.

 31-03-2011ലെ കണക്ക് പ്രകാരം 33106 കിലോമീറ്ററാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
  റോഡുകളുടെ ആകെ നീളം.