ഭൂമി

  വ്യാവസായിക വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പുക്കന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ,ഗ്രോത്ത് സെന്ററുകള്‍, ഫങ്ങ്ഷണല്‍ വ്യാവസായിക എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, ജില്ലാ മിനി വ്യവസായ ഏസ്റ്റേറ്റ്, സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, വ്യാവസായിക എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, ഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്ലോട്ടുകള്‍, ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഏരിയ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സഹായം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.


 
വികസന മേഖലകൾ & വികസന പ്ലോട്ടുകൾ വികസന പ്ലോട്ടുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ജില്ലാ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ റബ്ബർ, പ്ലാസ്റ്റിക് യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ്
Growth Centres Industrial Areas ABSTRACT OF LAND DETAILS DA/DP KINFRA Parks SIDCO