കേരളത്തിലെ ഊര്‍ജ്ജ മേഖല

രാജ്യത്ത് 100 ശതമാനം വീടുകളും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. പവർക്കട്ടൊ ലോഡ്ഷെഡ്ഡിംഗോ ഇല്ലാതെ 365 ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും സംസ്ഥാനത്തു വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നു. സാർവത്രിക വൈദ്യുതീകരണം നേടിയ ശേഷം, എന്നും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടുന്നതിനും വൈദ്യുതി നഷ്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നില കൈവരിക്കുന്നതിനും, വികേന്ദ്രീകൃത പുനരുൽപ്പാദക ജനറേറ്ററുകൾ ഉയർത്തുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും, ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഗ്രിഡിന്റെ നവീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമേ, ഇ-മൊബിലിറ്റിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് തയ്യാറാകുന്നതിന് പുതിയ ലൈനുകൾ, സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ, നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ നവീകരിക്കുക വഴി ഒരു ആർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യവും സംസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുന്ഗണനയ്ക്കനുസരിച്ച് സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി 'ദ്യുതി 2021', 'സൗര', 'ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ കേരളം', 'ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് 2.0', 'ഇ-സേഫ്' എന്നീ അഞ്ച് അനുബന്ധ പദ്ധതികളുടെ പൂച്ചെണ്ടായ 'ഊർജ്ജ കേരള മിഷൻ' സംസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, കാർബൺ ഫൂട്ട് പ്രിന്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും അടിസ്ഥാനം.

സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ, പൊതുമേഖലയെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. സാങ്കേതികം, ഉപഭോക്തൃ സേവനം, സാമ്പത്തിക പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന പൊതു യൂട്ടിലിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെയും രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങളും കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക്കും ഉൾപ്പെടെ, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിച്ച ദുരന്തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലും, കെഎസ്ഇബി എല്ലാവിധത്തിലും സംസ്ഥാന ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകി. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് സമയത്ത് സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവന നിലവാരം പുലർത്തുക, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക, കേടുപാടുകൾ വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെയും ആഭ്യന്തര മേഖലയിലെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ താരിഫും അനുബന്ധ ഇളവുകളും നൽകുക തുടങ്ങിയവ കെഎസ്ഇബിയുടെ സേവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മറ്റിടങ്ങളിലെ പ്രധാന മാതൃക എന്നിരുന്നാലും കെഎസ്ഇബിയെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വികസനത്തിനെതിരായ ഒരു എതിരാളിയായി കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. സൗരോർജ്ജം, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റുചെയ്ത സൗരോർജ്ജം, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മറ്റ് നൂതന സൗരോർജ്ജ, കാറ്റാടി പദ്ധതികൾ എന്നിവയുടെ ത്വരിത ഗതിയിലുള്ള വ്യന്യാസത്തിൽ കെഎസ്ഇബി പ്രധാന പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച "സൗര" പ്രോഗ്രാം വിന്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കെഎസ്ഇബി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഈ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കെഎസ്ഇബിയുടെ സാങ്കേതിക ശേഷി മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്.

രാജ്യത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക്, ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ ഈ മേഖലയിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്ത്രം വരച്ചുകാട്ടുന്നു തരത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ ഊർജ്ജ മേഖല പൂർണ്ണമായും സജീവമാണ്. സുസ്ഥിരതയുടെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനായി നിരവധി പുതിയ നൂതന ആശയങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ കാലഘട്ടത്തിൽ, സൗരോർജ്ജത്തിനും കാറ്റിനും അപ്പുറത്തുള്ള പുതിയ രൂപങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ വികസനത്തിനും വിന്യാസത്തിനും പരിഗണിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എസ് ആന്റ് ടി യുടെയും സാങ്കേതിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വൈദ്യുതി മേഖലയ്ക്കും പരസ്പരം പ്രയോജനകരമാകും.

വൈദ്യുതി ആവശ്യകത

സംസ്ഥാനത്ത് 2019-20 -ൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ഊർജ്ജ ആവശ്യകത മാർച്ച് 27 ന് 22.00 മുതൽ 22.30 വരെയുള്ള മണിക്കൂറികളിൽ 4,316.8 മെഗാവാട്ടായിരുന്നു. രാവിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഊർജ്ജ ആവശ്യകത മെയ് 23 ന് 08.00 മുതൽ 08.30 വരെയുള്ള മണിക്കൂറികളിൽ 3,465 മെഗാവാട്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ആവശ്യകത ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് 4.30 മുതൽ 5.00 വരെയുള്ള മണിക്കൂറികളിൽ 1,302 മെഗാവാട്ടായിരുന്നു.
2019-20 ലെ ശരാശരി ഊർജ്ജ ആവശ്യകത 3,567 മെഗാവാട്ടായിരുന്നു.

ഊർജ്ജ ഉല്പാദനവും വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും

കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 2019-20 ലെ ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപം പട്ടിക 11.2.3 -ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.3 കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം 2019-20 കാലയളവിൽ

വിശദാംശങ്ങൾ വൈദ്യുതി (മില്യൺ യൂണിറ്റ്)
കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍ന്റെ മൊത്തം ഊർജ്ജ ഉത്പാദനം 5,781.23
കേരള ചുറ്റളവിലുള്ള സിജിഎസിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ 10,082.00
ദീർഘകാല / ഇടത്തരം / ഹ്രസ്വകാല കരാറുകളിലൂടെ / സ്വാപ്പ് വഴി കേരള ചുറ്റളവിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ 9,993.52
സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ ഐപിപി / സിപിപിയിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ 308.23
കേരള ചുറ്റളവിൽ മൊത്തം വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ 20,383.76
ഓപ്പൺ ആക്സസ് വഴി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനു സ്വകാര്യ ഐപിപി ജനറേറ്റർ വഴിയുള്ള വൈദ്യുതി 37.50
കേരള ചുറ്റളവിൽ ഓപ്പൺ ആക്സസ് വഴി ലഭിച്ച ഊർജ്ജം 405.86
കുറയ്ക്കേണ്ട സഹായ ഉപഭോഗം. 58.42
കയറ്റുമതി- കെ എസ് ബി എൽ വഴിയുള്ള ഉർജ്ജവില്പന, സ്വപ്പിനുള്ള തിരിച്ചുവരവ് കൂടാതെ
ഓപ്പൺ ആക്സസ് വഴി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനു സ്വകാര്യ ഐപിപി ജനറേറ്റർ വഴിയുള്ള വൈദ്യുതി
323.84
ഓപ്പൺ ആക്സിസിലൂടുള്ള വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെ കേരള ചുറ്റളവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ഇൻപുട്ട് 26,226.08
ഓപ്പൺ ആക്സിസിലൂടുള്ള വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള മൊത്തം ഊർജ്ജം 23,058.91

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ ഊർജ്ജ വിൽപ്പന

2019-20 ൽ 11 ബൾക്ക് ലൈസെൻസികൾ ഉൾപ്പെടെ 1,28,26,185 ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 22,948.82 മെഗാ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ ബി എൽ വിറ്റു. മൊത്തം വിറ്റുവരവ് 13,91,754 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് മറ്റു യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് വൈദ്യുതി വിറ്റതുൾപ്പെടെ മൊത്തം വിറ്റുവരവ്13,918.79 കോടി രൂപയാണ്.

ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ രീതി

പബ്ലിക് ലൈറ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിലും എൽടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിഭാഗത്തിലും ഇഎച്ച്ടി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലും കുറവുണ്ടായതൊഴികെ മറ്റെല്ലാ എൽടി വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഉപഭോക്താക്ക ളുടെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചു. എൽഇഡി വിളക്കുകൾ കൂടിയതാണ് പബ്ലിക് ലൈറ്റിംഗിനുളള വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയാൻ കാരണം. എൽടി വ്യാവസായിക വിഭാഗത്തിലും ഇഎച്ച്ടി വിഭാഗത്തിലും കുറവുണ്ടായതിന്റെ കാരണം ഈ വർഷം അവസാന പാദത്തിൽ 2019 ലെ പ്രളയവും കോവിഡ്-19 ഉം ആണ്. ഊർജ്ജ ഉപഭോഗ രീതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും 2019-20 ൽ ശേഖരിച്ച വരുമാനവും അനുബന്ധം 11.2.1 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജ ഉപഭോഗം 2018-19 ലെ 21,750.25 എം.യു.യിൽ നിന്ന് 2019-20ൽ 5.67 ശതമാനം വർധിച്ച് 23,058.91 എം.യു ആയി (ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഉപഭോഗം ഉൾപ്പെടെ). 2012-13 മുതൽ 2019-20 വരെ കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതോര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗം, ചിത്രം 11.2.1 -ല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 11.2.1കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതോര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗം

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

മൊത്തം സാങ്കേതിക വാണിജ്യ (എ. റ്റി. ആൻഡ് സി) നഷ്ടങ്ങള്‍

2019-20 വര്‍ഷം മൊത്തം സാങ്കേതിക വാണിജ്യ നഷ്ടം 13.14 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 14.07 ശതമാനമായി വർദ്ധിക്കുകയും പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 12.47 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 12.08 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്തു. മൊത്തം പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം കുറച്ചു കൊണ്ടു വരുന്നതില്‍ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബിയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മൊത്തം സാങ്കേതിക വാണിജ്യ നഷ്ടം വർധിച്ചത് കോവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധിയും തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ക് ഡൌൺ മൂലവുമാണ്. ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ എസ് ബി യു ടെ മൊത്തം സാങ്കേതിക വാണിജ്യ നഷ്ടം 10.77 ശതമാനവും പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 8.70 ശതമാനവും ആണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷമായുളള എ.റ്റി. & സി നഷ്ടം അനുബന്ധം 11.2.2 ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറു വര്‍ഷമായി, മൊത്തം സാങ്കേതിക വാണിജ്യ (എ.റ്റി.&സി) നഷ്ടത്തിലും പ്രസരണ വിതരണ (റ്റി&ഡി) നഷ്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവണത ചിത്രം 11.2.2 -ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 11.2.2 എ .റ്റി & സി നഷ്ടവും, റ്റി & ഡി നഷ്ടവും (ശതമാനത്തിൽ)

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

ഊര്‍ജ്ജമേഖലയിലെ ഏജന്‍സികളുടെ പ്രവര്‍ത്തന നേട്ടം

കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍), ഏജന്‍സി ഫോര്‍ നോണ്‍ കൺവെന്‍ഷണല്‍ എനര്‍ജി ആന്റ് റൂറല്‍ ടെക്നോളജി (അനര്‍ട്ട്), ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറേറ്റ്, എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റര്‍ (ഇ.എം.സി) എന്നീ നാല് ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേനയാണ് മുഖ്യമായും കേരളത്തില്‍ ഊര്‍ജ്ജ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഈ വകുപ്പുകളുടെ 2019-20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ വിഹിതം, ചെലവ്, ചെലവ് ശതമാനം എന്നിവ പട്ടിക 11.2.4 -ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.4 2019-20 ലെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപം

ക്രമ നമ്പർ വകുപ്പിന്റെ/ ഏജൻസിയുടെ പേര്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-21

വിഹിതം ചെലവ് ചെലവ് ശതമാനത്തില്‍ വിഹിതം ചെലവ് സെപ്റ്റംബർ 2020 ചെലവ് ശതമാനത്തില്‍
1 കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍ 1,71,237.00 1,45,238.96 84.82 1,70,821.00 46,636.11 27.30
2 അനെര്‍ട്ട് 5,200.00 1,061.56 20.41 4,180.00 1,133.56 27.11
3 ഇ.എം.സി 883.00 401.27 45.44 763.00 0.00 0
4 ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറേറ്റ് 825.00 84.94 10.29 693.00 21.65 3.12
  ആകെ 1,78,145.00 1,46,786.73 82.40 1,76,457.00 47,791.32 27.08

അവലംബം: പ്ലാന്‍ സ്പേസ്

2020-21 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ 1,76,457.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഊര്‍ജ്ജമേഖലയ്ക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ 1,70,821.00 ലക്ഷം രൂപ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍)നും 4,180.00 ലക്ഷം രൂപ ഏജന്‍സി ഫോര്‍ നോണ്‍ കണ്‍വെന്‍ഷണല്‍ എനര്‍ജി ആന്റ് റൂറല്‍ ടെക്നോളജി (അനര്‍ട്ട്) യ്ക്കും 693.00 ലക്ഷം രൂപ മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലബോറട്ടറി (എം ടി എസ് ൽ) യ്ക്കും 763.00 ലക്ഷം രൂപ എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റ‍റിനും(ഇ.എം.സി) വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്‍ സ്പെയ്സില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം, 2020 സെപ്റ്റംബർ വരെ 47,791.32 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതായത് മൊത്തം വിഹിതത്തിന്റെ 27.08 ശതമാനം. ഇതില്‍, കെ.എസ്.ഇ.ബി എൽ 46,636.11 ലക്ഷം രൂപയും (27.30 ശതമാനം), അനര്‍ട്ട് 1,133.56 ലക്ഷം രൂപയും (27.11 ശതമാനം), ഇലക്ടിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പക്ടറേറ്റ് 21.65 ലക്ഷം രൂപയും (3.12 ശതമാനം) 2020 സെപ്റ്റംബർ വരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ.എം.സി 2020 സെപ്റ്റംബർ വരെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍)

ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 (കേന്ദ്ര നിയമം 1956 ന്റെ 1) പ്രകാരം സംയോജിക്കപ്പെട്ട പവർ യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍). 2003 ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട്, വകുപ്പ് 131 പ്രകാരം കേരള സർക്കാരിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിലും വകുപ്പ് 131, 133 എന്നിവയുടെ ഉപവകുപ്പ് 2 പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും, പ്രത്യേകതകളും, താത്പര്യങ്ങളും, അവകാശങ്ങളും, ബാധ്യതകളും, ഉത്തരവുകളും, സ്വകാര്യതകളും പഴയ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന് 2013 ഒക്ടോബർ 31 ന് തിരികെ ഏല്പിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍ ഉത്പാദനത്തിനും, പ്രസരണത്തിനും, വിതരണത്തിനും പ്രേത്യേകം ലാഭകേന്ദ്രങ്ങളുള്ള സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള കമ്പനിയാണ്. 2011 ജനുവരി 14 ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ലയിപ്പിക്കുകയും 2013 നവംബർ 1 മുതൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം, പ്രസരണം, വിതരണം, എന്നിവ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഗാര്‍ഹികാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും കാര്‍ഷികാ വശ്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ട വൈദ്യുതി താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താ ക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുക എന്നതാണ് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം.

2019-20 -ൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്ലിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ
 • 2019 പ്രളയസമയത്ത് ഉണ്ടായ വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ മിഷൻ റീകണക്ട് 2019 വഴി ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും സാധാരണമാക്കുകയും ചെയ്തു.
 • കോവിഡ്- 19 ലോക്ക് ഡൗണിനിടെയും തുടർന്നുള്ള അൺലോക്ക് സമയങ്ങളിലും കർശനമായ കോവിഡ്- 19 പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി എല്ലിന്റെ സമർപ്പിത സ്റ്റാഫ് വഴി തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി നൽകുകയും എല്ലാ അവശ്യ സേവനങ്ങളും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • 2,91,517 പുതിയ സേവന കണക്ഷനുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയും, 1,301 പുതിയ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1,080.5 കിലോമീറ്റർ 11 കെവി ലൈനുകളും 3,689.141 കിലോമീറ്റർ എൽടി ലൈനുകളും നിർമ്മിച്ചു.
 • ഒരു 220 കെവി സബ്സ്റ്റേഷനും ഒമ്പത് 110 കെവി, രണ്ട് 66 കെവി, ആറ് 33 കെവി സബ്സ്റ്റേഷനുകളും നിർമ്മിക്കുകയു 33 കെവിയും അതിനുമുകളിലുള്ളവയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ 366.4 കിലോമീറ്റർ ലൈനുകൾ വലിക്കുകയും 200 എംവിഎ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയും 2,638 എംവിഎ സ്റ്റെപ്പ് ഡൌൺ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെയും ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മേഖലയിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ.
 • പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 2018-19 ലെ 12.47 ശതമാനമാനത്തിൽ നിന്ന് 2019-20 ൽ 12.08 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാന പാദത്തിൽ കോവിഡിന്റെ ആഘാതം ഉണ്ടായിട്ടും വിതരണ സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റിനുള്ള എടി&സി നഷ്ടം 10.77 ശതമാന മായി നിലനിർത്തുന്നതിനും വിതരണ നഷ്ടം 2018-19ലെ 9.09 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2019-20 ൽ 8.70 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു.
 • സംസ്ഥാന സർക്കാരും കെഎസ്ഇബിഎല്ലും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും നടപടിയും മുഖേന ആർ.ഒ.ഡബ്ള്യു തെളിയുക വഴി തിരുനെൽവേലി-കൊച്ചി-മാടക്കത്തറ -ഉദുമൽപേട്ട് 400 കെവി പവർ ഹൈവേ യാഥാർത്ഥ്യമായി.
 • ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആറ് ഇ-വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
 • 2019-20 ൽ ഉത്പാദനത്തിൽ 0.62 മെഗാവാട്ട് ശേഷി കൈവരിക്കാനായി.
ഊർജ്ജ കേരള മിഷൻ

സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 2018 ജൂൺ 14 ന് കേരള സർക്കാർ 'ഊർജ്ജ കേരള മിഷൻ' ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചുവടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സൗര

2021 ഓടെ പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജമായ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികളിലൂടെ 1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ ശേഷി വർധന കൈവരിക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.2.5 -ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.5 സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ പ്രൊജക്റ്റ് മെഗാവാട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്ന തീയതി നിലവിലെ സ്ഥിതി
1 മേൽക്കൂര ടോപ്പ് സോളാർ- ഘട്ടം -1 ഇപിസി 46.5 2020-21 മൂന്ന് വെണ്ടർമാരിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
2 മേൽക്കൂര ടോപ്പ് സോളാർ- ഘട്ടം -1 റെസ്കോ മോഡൽ 60 2020-21 വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന്
60 മെഗാവാട്ട് ഡിമാൻഡ് സമാഹരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയിടുന്നു
3 മേൽക്കൂര ടോപ്പ് സോളാർ-ഫേസ് -2 സബ്സിഡി (അംഗീകാരം കിട്ടിയത്) 50 2020-21 ടെണ്ടർ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു. (12.5 മെഗാവാട്ട് അനെർട് നടപ്പിലാക്കും)
2021 ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
4 മേൽക്കൂര ടോപ്പ് സോളാർ-ഫേസ് -2 സബ്സിഡി (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്) 100 2020-21 ടെണ്ടർ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു. ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ തീയതി 2021 ഡിസംബർ
5 അമ്പലത്തറ സോളാർ പാർക്ക് 50   പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
6 പൈവളിക സോളാർ പാർക്ക് 50 2020-21 ടിഎച്ച്ഡിസിഎൽ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു
7 ചീമേനി സോളാർ പാർക്ക് 100 2021-22 ആർപിസികെഎൽ ന് സർക്കാർ ഭൂമി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്
8 എൻടിപിസി ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ 225 2021-22 അഞ്ചുരുളിയിൽ 100 മെഗാവാട്ട്, ചെരുതോണിയിൽ 25 മെഗാവാട്ട് എന്നിവയ്ക്കായി
വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. മറ്റൊരു 100 മെഗാവാട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നു
9 എസ്ഇസിഐ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ 150 2021-22 കുളമാവ് -50 മെഗാവാട്ട്, ബാണാസുരസാഗർ 100 മെഗാവാട്ട് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബാത്ത്മെട്രിക് സർവേ പൂർത്തിയായി
10 സ്വതന്ത്ര ഊർജ്ജ ഉല്പാദകരിൽ നിന്നും
റിവേഴ്സ് ബിഡ്ഡു വഴിയുള്ള കെ എസ് ഇ ബി എൽ പദ്ധതി
200 2020-21 കേരള സംസ്ഥാന എനർജി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ ദേശീയ അംഗീകാരം
വാങ്ങിയ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സോളാർ ബിഡ്ഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് സോളാർ എനർജി ഉല്പാദിപ്പിക്കും
  ആകെ സോളാർ എനർജി 1,031.5    

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പീക്ക് ഡിമാൻഡ്, ഗ്ലോബൽ വാമിങ്, ഹൈഡ്രജൻ(എച്ച്ജി) പൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയവ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളിലെയും, തെരുവ് വിളക്ക് മേഖലയിലെയും നിലവിലുള്ള എല്ലാ സിഎഫ്എൽ, ഫിലമെന്റ് ബൾബുകൾക്ക് പകരം ഉർജ്ജക്ഷമവും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഗാർഹീക മേഖല ലക്ഷ്യമിട്ട ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 13 ലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കൾ എൽഇഡി വിളക്കുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.70:30 അനുപാതത്തിൽ രണ്ടു കമ്പനികളിൽ നിന്നായി ഒരു കോടി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബി എൽ അംഗീകാരം നൽകി. 2021 ഫെബ്രുവരി ഓടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ വിതരണം പൂർത്തീകരിക്കാമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ദ്യുതി 2021

കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന്റെ വിതരണ ഗ്രിഡ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ദൗത്യവു മായി ഊർജ്ജ കേരള മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. മൊത്തം പദ്ധതി വിഹിതം 4,036.30 കോടി രൂപയാണ്. 2018 ലും 2019 ലും ഉണ്ടായ അതീവ നാശകാരിയായ വെള്ളപ്പൊക്കം പദ്ധതി പുരോഗതിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. കൂടാതെ, കോവിഡ്- 19 പകർച്ചവ്യാധിയും പദ്ധതി പുരോഗതിയെ പിന്നോട്ടടിച്ചു. 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിലായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് മാർച്ച് 2021 ആയി ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയുടെ സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 ലെ പുരോഗതി 21.85 ശതമാനമാണ്.

ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് 2.0 - സെക്കന്റ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി ഊർജ്ജ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനായി ട്രാൻസ്മിഷൻ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇത് പദ്ധതിയിടുന്നത്, ഇത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം 2017-2022 കാലയളവിലും രണ്ടാം ഘട്ടം 2019-2024 കാലയളവിലും നടപ്പാക്കാ നാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 12 സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും 2084 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇഎച്ച്ടി ലൈനുകളുടെയും നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 13 പാക്കേജുകളായി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ട ജോലികൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ. ഈ 12 സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ 4 എണ്ണം എയർ ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റേഷനുകളും (എഐഎസ്), ബാക്കി 8 ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റേഷനുകളും (ജിഐഎസ്) ആണ്. 12 പാക്കേജുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 12 സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ (എഐഎസ് - 3 എണ്ണം, ജിഐഎസ് - 9 എണ്ണം) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 -ൽ മൊത്തം 1,052.89 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടായ 523.54 കോടി രൂപയും പി എസ് ഡി എഫ് ഫണ്ടായ 461.87 കോടി രൂപയും കെ എസ് ഇ ബി എൽ ഫണ്ടായ 67.47 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ 760 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഈ വർഷം മാത്രം സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 വരെ 301.56 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. പദ്ധതികളുടെ ഭൗതീക പുരോഗതി പട്ടിക 11.2.6 -ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

പട്ടിക 11.2.6 ട്രാൻസ്‍ഗ്രിഡ് പദ്ധതികളുടെ ഭൗതീക പുരോഗതി, 2019-20 ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിയുടെ അളവ് പുരോഗതി
A ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് 2.0 - ഘട്ടം I
a കിഫ്ബി ഫണ്ട് പ്രവർത്തികൾ
1 സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ (220 കെവി -11,400 കെവി -1) 12 എണ്ണം 220 കെവി മഞ്ജേരി സബ്സ്റ്റേഷൻ 23.06.2020 ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
മറ്റ് 11 സബ്സ്റ്റേഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2 ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം 321 റൂട്ട് കിലോമീറ്റർ 220 കെവി കറുകടം - കോതമംഗലം ലൈൻ 11.12.2019 ൽ ചാർജ് ചെയ്തു.
ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
b പി എസ് ഡി എഫ് പ്രവർത്തികൾ
1 ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം 211.46 റൂട്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് പാക്കേജുകൾക്ക് പിഎസ്ഡിഎഫിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നു.
കക്കയം-നല്ലളം ജോലികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. എംഡികെഎ-എംഎൽപിഎയുടെ 220 കെവി ഭാഗം ഇതിനകം 10-7-2019 ന് ചാർജ് ചെയ്തു. മറ്റെല്ലാ ജോലികളും പുരോഗതിയിലാണ്.
B ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് 2.0 - ഘട്ടം II
a കിഫ്ബി ഫണ്ട് പ്രവർത്തികൾ
1 സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ
(220 കെവി -8, 400 കെവി -1)
9 എണ്ണം 20 കെ വി കക്കാട്, പത്തനംതിട്ട എന്നിവ ടെൻഡർ ചെയ്തു.
ശാസ്താംകോട്ട, തുറവൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നിവയ്ക്ക് കിഫ്ബി അനുമതി കാത്തിരിക്കുന്നു.
പഞ്ജൽ, പാലക്കാട്, ഇടമൺ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിപിആർ തയാറാക്കി വരുന്നു
2 ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം 431.4 റൂട്ട് കിലോമീറ്റർ കോട്ടിയം-കൊല്ലം ജി.ഐ.എസ് പണി പൂർത്തിയായി.
മറ്റ് രണ്ട് പ്രവർത്തികളും അവാർഡ് ചെയ്തു.
ബാക്കി 4 പ്രവൃത്തികൾക്കായി കിഫ്ബി അനുമതി കാത്തിരിക്കുന്നു.
6 പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
b ഗ്രീൻ കോറിഡോർ പാക്കേജ്
1 സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ
(220 കെവി -3, 400 കെവി -1)
4 എണ്ണം എംഎൻആർഇയുടെ അംഗീകാരം കാത്തിരിക്കുന്നു
2 ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം 102 റൂട്ട് കിലോമീറ്റർ

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

ഇ-സെയ്ഫ്

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും കെഎസ്ഇബിയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇസേഫ് പ്രോജക്റ്റ് വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ബജറ്റ് വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന് ഇ-സേഫ് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കാൻ 4.08 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുക, അഗളി, ഷോളയാർ, പുതൂർ എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചയത്തുകളിലെ ഗോത്ര വർഗ്ഗക്കാരുടെ വീടുകൾ റീവയറിങ് നടത്തുക, അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, പൈലറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനമായി ഓവർഹെഡ് ലൈനുകളെ വൈദ്യുത വേലി കളുമായി യോജിപ്പിച്ച് പരിശോധന സംവിധാനം സജ്ജമാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ഈ വർഷം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻപിജി ഉപഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ വീടുകൾ സുരക്ഷാ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഇഎൽസിബി യും കുറഞ്ഞത് നാല് പോയിന്റുകളും ഉൾപ്പെടെ റീവയറിങ് നടത്തുന്നതിന് കുടുംബം ഒന്നിന് 12,287 രൂപ നിരക്കിൽ വരുന്ന

വാർഷീക പദ്ധതിയിൽ പ്രൊജെക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 24-1-2020 ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തോടെ എല്ലാ ഗാർഹിക കുടുംബങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള എർത്ത് ലീക്കേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൈവരിക്കു മെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉല്പാദനം

2019-20 ൽ കെ എസ് ബി എൽ ന്റെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ നിന്ന് 24.18 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 5,781.23 മില്യൺ യൂണിറ്റായി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ഊര്‍ജ്ജ ഉത്പാദനം 6050.65 മില്യൺ യൂണിറ്റാണ്. കെ എസ് ഇ ബി ൽ ന്റെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ശേഷി പട്ടിക 11.2.7 -ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.7 കെ എസ് ബി എല്ലിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദന ശേഷി

ക്രമ നമ്പര്‍ ഇനം 31.03.2019 ല്‍ ഉത്പാദന ശേഷി
(മെ.വാ.)
2019-20 ല്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഉത്പാദന ശേഷി
(മെ.വാ.)
31.03.2020 ല്‍ ആകെ ഉത്പാദന ശേഷി
(മെ.വാ.) (2+3)
2019-20 ല്‍ ആകെ ഉല്പാദനം
(മി. യു)
0 1 2 3 4 5
1 ജല വൈദ്യുതി 2,058.76   2,058.76 5,741.83
2 താപവൈദ്യുതി 159.96   159.96 12.03
3 കാറ്റ് 2.025   2.025 1.42
4 സൗരോർജ്ജം 16.85 0.62 17.47 25.95
  ആകെ 2,237.60 0.62 2,238.22 5,781.23

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

2019-20 കാലയളവിലെ ഉല്‍പാദന ശേഷി വര്‍ദ്ധന

കേരളത്തിലെ 2020 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള മൊത്തം ഊര്‍ജ്ജ സ്ഥാപിത ശേഷി 3,061.37 മെഗാവാട്ട് ആണ്. ഇതില്‍ 2,129.42 മെഗാവാട്ട് (69.56 ശതമാനം) ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും, 676.54 മെഗാവാട്ട് (22.10 ശതമാനം) തെര്‍മല്‍ പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും, 70.28 മെഗാവാട്ട് (2.30 ശതമാനം) കാറ്റില്‍ നിന്നും, 185.13 മെഗാവാട്ട്(6.04 ശതമാനം) സൗരോര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിന്നും ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നു. ജലം, താപം, പുനരാവര്‍ത്തക ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം സ്ഥാപിത ശേഷി ചിത്രം 11.2.3 ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 11.2.3മൊത്തം സ്ഥാപിത ശേഷി

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍.

ഊര്‍‍ജ്ജ സ്രോതസ്സ് സംബന്ധിച്ചും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ സ്ഥാപിതശേഷി സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ അനുബന്ധം 11.2.3 ലും മേഖല തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ അനുബന്ധം 11.2.4 ലും നല്കിയിരിക്കുന്നു. 2019-20 ലെ മൊത്തം സ്ഥാപിത ശേഷിയായ 3,061.37 മെഗാവാട്ടില്‍, 2,238.22 മെഗാവാട്ട് (73.11 ശതമാനം) സംസ്ഥാന മേഖലയില്‍ നിന്നും, 359.58 മെഗാവാട്ട് (11.75 ശതമാനം) കേന്ദ്ര മേഖലയില്‍ നിന്നും, 463.57 മെഗാവാട്ട് (15.14 ശതമാനം) സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ നിന്നുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറു വര്‍ഷത്തെ ഊര്‍ജ്ജ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച വിശദംശങ്ങള്‍ അനുബന്ധം 11.2.5 -ല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

സ്ഥാപിത ഉല്‍പാദന ശേഷി

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ 2058.76 മെഗാ വാട്ട് ശേഷിയുള്ള 37 ജല വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും 2.025 മെഗാ വാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു കാറ്റാടിപ്പാടവും 159.96 മെഗാ വാട്ട് ശേഷിയുള്ള 2 തെര്‍മല്‍ പവര്‍ പ്ളാന്റുകളും 17.47 മെഗാ വാട്ട് ശേഷിയുള്ള സോളാർ പ്ലാന്റുകളും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നിലവിലുണ്ട്. 2019-20 കാലയളവിൽ സ്വകാര്യ പ്ലാന്റുകൾ മുഖേനയുള്ള ഉല്പാദന ശേഷി വർധന 60.39 മെഗാവാട്ടായിരുന്നു. കെ എസ് ഇ ബി എല്ലിന് സൗരോർജ്ജ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള 0.62 മെഗാവാട്ട് ശേഷി വർധനവേയുള്ളൂ. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരേ ഒരു കേന്ദ്ര ഉല്‍പ്പാദക നിലയം (സി ജി എസ്) ആണ് കായംകുളത്തുള്ള ആർ ജി സി സി പി പി. കാസർഗോട്ട് ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് (ഐ ആർ ഇ ഡി എ) ന്റെ 50 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പാർക്കും കുഴൽമന്നത്ത് അനെർട്ടിന്റെ 2 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പ്ലാന്റും സംസ്ഥാന നിക്ഷേപമുള്ള പദ്ധതികളാണ്.

സംസ്ഥാനത്ത് നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍

സംസ്ഥാനത്തെ നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രധാന ജല വൈദ്യുതി പദ്ധതികളും അവയുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂര്‍ത്തീകരണ തീയതിയും പട്ടിക 11.2.8 -ല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു ജല വൈദ്യുതി പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അനുബന്ധം 11.2.6 -ല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.8 നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍ പദ്ധതിയുടെ പേര് സ്ഥാപിത ശേഷി (മെ.വാ) ജില്ല പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂര്‍‍ത്തീകരണ മാസം
1 തോട്ടിയാര്‍ എച്ച്.ഇ.പി 40 ഇടുക്കി 16.01.2009 ഡിസംബർ, 2021
2 സെങ്കുളം ഓഗ്മെന്റേഷന്‍ പദ്ധതി 85 MU ഇടുക്കി 06.07.2009 മാർച്ച്, 2022
3 ചാത്തന്‍കോട്ടു നട II എസ്.എച്ച്.ഇ.പി 6 കോഴിക്കോട് 09.11.2017 മാർച്ച്, 2021
4 പെരിങ്ങല്‍കുത്ത് എസ്.എച്ച്.ഇ.പി 24 തൃശൂർ 01.04.2014 മെയ്, 2021
5 ഭൂതത്താന്‍കെട്ട് എസ്.എച്ച്.ഇ.പി 24 എറണാകുളം 15.02.2014 ഓഗസ്റ്റ്, 2021
6 അപ്പര്‍ കല്ലാര്‍ 2 ഇടുക്കി 12.08.2016 ഏപ്രിൽ, 2021
7 പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ 60 ഇടുക്കി 02.03.2017 ഡിസംബർ, 2021
8 പഴശ്ശി സാഗർ 7.5 കണ്ണൂർ 27.10.2017 ഡിസംബർ, 2021
9 ചിന്നാർ 24 ഇടുക്കി 27.04.2018 മാർച്ച്, 2022
10 പെരുവണ്ണാമ്മൂഴി 6 കോഴിക്കോട് 25.05.2018 മെയ്, 2021

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എനർജി മിക്സിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഘടകത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കെഎസ്ഇബിഎൽ പരിഗണിക്കുന്നു. സൗര പദ്ധതികളിലൂടെ സൗരോർജ്ജം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, മറ്റ് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. 2022 ഓടെ പുനരുപയോഗ ഉർജ്ജത്തിൽനിന്നും 40 ശതമാനം ഊർജ്ജ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 3,309.18 മെഗാവാട്ടിനായി നിലവിലുള്ളതും നടന്നുവരുന്നതും പൈപ്പുലൈനിലുള്ളതുമായ പുനരുൽപ്പാദക ഊർജ്ജ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.2.9 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള 204.22 മെഗാവാട്ട് സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 11.2.7 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.9 നിലവിലുള്ളതും നടന്നുവരുന്നതും പൈപ്പുലൈനിലുള്ളതുമായ പുനരുൽപ്പാദക ഊർജ്ജ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

നിലവിലുള്ളതും നടന്നുവരുന്നതും പൈപ്പുലൈനിലുള്ളതുമായ പുനരുൽപ്പാദക ഊർജ്ജ പദ്ധതി
ക്രമ നമ്പർ പ്രൊജക്റ്റ് ശേഷി (മെഗാ വാട്ട്) ലക്ഷ്യ മിടുന്ന തീയതി നിലവിലെ സ്ഥിതി
A സോളാർ
I നിലവിലുള്ളത് 204.22    
ii നടന്നുവരുന്നതും പൈപ്പുലൈനിലുള്ളതും      
1 കെഎസ്ഇബിഎൽ പ്രൊജക്റ്റ് 23.27 2020-21 നടന്നുവരുന്നത് 13.355 മെഗാവാട്ട് പൈപ്പുലൈനിലുള്ളത് 9.912 മെഗാവാട്ട്
2 സോളാർ പാർക്ക്- ടിഎച്ച്ഡിസിഎൽ പൈവളിക,
കാസർഗോഡ്, സോളാർ പാർക്ക്, ചീമേനി.
150 2019-20 പൈവളിക 50 മെഗാവാട്ട് നടന്നുവരുന്നത് ചീമേനി 100 മെഗാവാ- ആർപിസികെഎൽന് ഭൂമി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്
3 സൗര റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ- ഘട്ടം -1 110 2020-21 സൗര റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ- ഘട്ടം -1 110 2020-21 46.5 മെഗാവാട്ട് ഇപിസി മോഡിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു . വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് റെസ്കോയിൽ 60 മെഗാവാട്ട് ഡിമാൻഡ് സമാഹരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയിടുന്നു.
4 സൗര റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ- ഘട്ടം -2 എംഎൻആർഇ സബ്സിഡി പദ്ധതി 150 2020-21 അനെർട് നടപ്പാക്കുന്ന 12.5 മെഗാവാട്ട് ഉൾപ്പെടെ എംഎൻആർഇ സബ്സിഡി പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച 50 മെഗാവാട്ട് ടെൻഡർ പ്രക്രിയയിലാണ്. ഇത് 2021 ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നു പ്രീതീക്ഷിക്കുന്നു. എംഎൻആർഇ അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രീതീക്ഷിക്കുന്ന ബാക്കി 100 മെഗാവാട്ട് ടെൻഡർ പ്രക്രിയയിലാണ്. ഇത് 2021 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നു പ്രീതീക്ഷിക്കുന്നു.
5 എൻഎച്ച്പിസി ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ, വെസ്റ്റ് കല്ലട. 50 2020-21 ടെൻഡറിംഗ് പ്രക്രിയയിലാണ്.
6 എൻടി പിസി ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ, കായംകുളം. 92 2020-21 പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് കരട് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും എൻടി പിസി വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു
7 എൻടിപിസി ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ 225 2021-22 അഞ്ചുരുളിയിൽ 100 മെഗാവാട്ട്, ചെറുതോണിയിൽ 25 മെഗാവാട്ട് എന്നിവയ്ക്കായി വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. ചെറുതോണിയിലെ മറ്റൊരു 100 മെഗാവാട്ട് ശേഷി പരിഗണനയിലാണ്.
8 സ്വതന്ത്ര ഊർജ്ജ ഉല്പാദകരിൽ നിന്നും റിവേഴ്സ്
ബിഡ്ഡു വഴിയുള്ള കെ എസ് ഇ ബി എൽ പദ്ധതി
200 2020-21 കേരള സംസ്ഥാന എനർജി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ ദേശീയ അംഗീകാരം വാങ്ങിയ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സോളാർ ബിഡ്ഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് സോളാർ എനർജി ഉല്പാദിപ്പിക്കും
9 പിഎം - കുസും 50 2020-21 അനുവദിച്ച 10 മെഗാവാട്ടിനുള്ള ഡിമാൻഡ് സമാഹരിച്ചു. .എംഎൻആർഇയിലേക്ക് 40 മെഗാവാട്ട് അധികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
10 എസ്ഇസിഐ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ 150 2021-22 കുളമാവ് -50 മെഗാവാട്ട്, ബാണാസുരസാഗർ 100 മെഗാവാട്ട് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബാത്ത്മെട്രിക് സർവേ പൂർത്തിയായി
11 എസ്ഇസിഐ വഴി സൗരോർജ്ജം 200   കൂടിയാലോചന നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു
  ആകെ സൗരോർജ്ജം 1,604.49    
B കാറ്റ്      
I നിലവിലുള്ളത് 80.28    
II നടന്നുവരുന്നതും പൈപ്പുലൈനിലുള്ളതും      
1 എൻഎച്ച്പിസി, പാലക്കാട് 8 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.
2 രാമക്കൽമേട്(സ്വകാര്യം) 2 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.
3 എസ്ഇസിഐ ട്രാൻഷെ VI സ്കീം 200 2020-21 പിഎസ്എ നടപ്പിലാക്കി.
4 എസ്ഇസിഐ ട്രാൻഷെ VII സ്കീം 100 2020-21 പിഎസ്എ നടപ്പിലാക്കി.
5 കെഎസ്ഇബിഎൽ - കഞ്ചിക്കോട് 2.5 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.
6 കെഎസ്ഇബിഎൽ - ഇന്റെർക്രോപ്പിംഗ് 2.65 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.
  ആകെ വിൻഡ് എനർജി 395.43    
c പുനരുൽപ്പാദക ഹൈഡൽ എനർജി      
i നിലവിലുള്ളത് 215.56    
ii നന്നുവരുന്നത് 193.5    
iii പൈപ്പുലൈനിലുള്ളത് 894   Includes 780MW Idukki extension scheme
  ആകെ 1,303.06    
D മാലിന്യത്തിൽനിന്നുമുള്ള ഊർജ്ജം      
1 വയനാട് 0.2 2019-22 ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നു.
2 ഞാലിയാൻപറമ്പ് 6 2019-22 ടെൻഡർ ജോലിക്ക് ക്ഷണിച്ചു.
  ആകെ 6.2    
  2021-22 അവസാനത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൊത്തം ശേഷി 3,309.18 MWp  

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍.

വിതരണം

2020 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡിന് വിതരണ വിഭാഗത്തിൽ 64,212 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ 11 കെ വി ലൈനുകളും 2,93,280 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ എൽ റ്റി ലൈനുകളും 9,915 മെഗാ വോൾട്ട് ആംപിയർ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 81,470 ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ഉണ്ട്. 2019-20 -ല്‍ വിതരണ വിഭാഗത്തില്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും അനുബന്ധം 11.2.8 -ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ കേരള മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ദ്യുതി 2021 പദ്ധതിയിൽ വിതരണ വിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ്-19 ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കെഎസ്ഇബിഎൽ നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കി. കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്റർ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഉപഭോക്തൃ വിശ്വസ്തത നേടുന്നതിനും സേവന പരിപാലനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും പുതിയ സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

 1. വാതിൽപ്പടി സേവനങ്ങൾ -പാലക്കാട് ഇലക്ട്രിക് സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള 39 സർക്കിളുകളിൽ പൈലറ്റ് ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷൻ ആരംഭിച്ചു. കെഎസ്ഇബിഎൽ നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊലെതന്നെ അവരുടെ ഒരു വിളിക്ക് വീട്ടുപടിക്കലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം. പൈലറ്റ് ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷൻ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ചുവടുവെപ്പായി ഇതിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 2. സെൽഫ് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആപ്പ് – കെഎസ്ഇബിഎൽ ഒരു സ്വയം മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് 2020 നവംബർ ആദ്യത്തോടെ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഡോർ ലോക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മീറ്റർ റീഡിംഗ് പിശകുകൾക്കും പരിഹാരമായി അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ വിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കെഎസ്ഇബിഎൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫുകൾക്കും പുതിയ ഘട്ടം ഉപയോഗപ്രദമാകും.
 3. ഇ-സമയം. കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്ലിന്റെ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂവായ ഇ-സമയം, തിരുവനന്തപുരത്തെ കേശവദാസപുരം, വെള്ളയമ്പലം സെക്ഷനുകളിൽ പൈലറ്റായി നടപ്പാക്കുന്നു.
കുടിശ്ശിക ശേഖരണം

കാലാകാലങ്ങളിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള വൈദ്യുതി ബിൽ തുക ശേഖരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി വരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 വരെ സ്വകാര്യ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കുടിശ്ശിക 963.79 കോടി രൂപയാണ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സർക്കാർ കുടിശ്ശിക 723.67 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 604.15 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയുമാണ്. ഈ കുടിശ്ശികയുടെ പ്രധാന പങ്കായ 399.05 കോടി രൂപ കെഡബ്ല്യുഎയുടേതാണ്. കെഡബ്ല്യുഎ 30-9-2018 വരെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ അടയ്ക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക നാല് വാർഷിക ഗഡുക്കളായി നൽകണം. ആദ്യ തവണ മാത്രം അടച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 30, 2018 ന് ശേഷമുള്ള കെഡബ്ല്യുഎയുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ബില്ലുകൾ എൽഎസ്ജി വാട്ടർ ചാർജിൽ നിന്നും അടയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. 140.64 കോടി രൂപ നൽകി, ജനുവരി 1, 2019 മുതലുള്ള ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ശേഷിക്കുന്നു.

പ്രസരണം- സാധാരണ

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 24x7 തടസ്സമില്ലാത്ത ഗുണനിലവാരമുള്ള വൈദ്യുതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യാനുസരണം വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്മിഷൻ ശൃംഖലയുടെ മതിയായ ശേഷി വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി അതോറിറ്റി മുന്നോട്ടുവച്ച എൻ -1 ആസൂത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജ് ലെവലിന്റെ 45 സബ്സ്റ്റേഷനുകളും 1,300 സർക്യൂട്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളും 2022 മാർച്ചോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

2020 മാർച്ച് 31 ലെ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, നെറ്റ്വർക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അനുബന്ധം 11.2.9 ലും അനുബന്ധം 11.2.10 ലും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പദ്ധതികൾ

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഊർജ്ജ കേരള മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് പ്രോജക്ടുകൾക്ക് പുറമേ, ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് പ്രോജക്ടുകളും കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പദ്ധതികളാണ്.

ഇ-മൊബിലിറ്റി

ഇ-മൊബിലിറ്റി നയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കേരള സംസ്ഥാനം. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇ-വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബിയെ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഏജൻസിയായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8.2 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ധനസഹായത്തോടെ, സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇ-വാഹനങ്ങൾക്ക്ചാർജിംഗ് സൗകര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി 32 ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കെ.എസ്. ഇ.ബി.എൽ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 6 സ്റ്റേഷനുകൾ പൂർത്തിയായി, ബാക്കി സ്റ്റേഷനുകൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫാസ്റ്റ് അഡോപ്ഷൻ, മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് (ഫെയിം-ഇന്ത്യ) ഫേസ് -2 സ്കീം മുഖേനയുള്ള കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തിൽ, ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ 30 ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 15, 2020 വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 181 സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടി അനുവദിച്ചു. ഈ 181 സ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥാപനം 2022 മാർച്ചോടെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് (കെ-ഫോൺ)

30,000 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും അതിവേഗത്തി ലുള്ളതുമായ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളും 20 ലക്ഷം ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഇൻറർനെറ്റ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒരു വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. 49: 49: 2 എന്ന അനുപാതത്തിൽ കെഎസ്ഇബിഎൽ, കെഎസ് ഐടിഐഎൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നിവയുടെ ഇക്വിറ്റി പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ വാഹനം (എസ്പിവി) നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നടപ്പാക്കലും പരിപാലനവും നടത്തും. കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഈ പദ്ധതി കെഎസ്ഇബിഎൽ ന്റെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലേക്കും ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻറർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നു. വിതരണ നിരയിൽ (47,289 കിലോമീറ്റർ) പോൾ വാടകയും 4 ഫൈബറുകളും കെഎസ്ഇബിക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡുകൾ, സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അധിക ഡാറ്റാ ആശയവിനിമയ ആവശ്യകതകൾ ഇത് നിറവേറ്റും. സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തികൾ കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

രണ്ട് പാക്കേജുകളിലാണ് പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കിഫ്ബിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട തുകയായ (പിഎസി) 1,028.2 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള കെ-ഫോൺ പ്രവർത്തികൾ പാക്കേജ് – എയിലും പി.എസ്.ഡി.എഫ്. ഫണ്ടിൽ പി.എ.സി. തുകയായ 99.2 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള , വിശ്വസനീയമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റാ അക്വിസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് (ആർസി & ഡിഎ നെറ്റ്വർക്ക്) പാക്കേജ് - ബിയിലും ആണ്. ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് പാക്കേജ് എ, ബി എന്നിവയുടെ ഒ.പി.ഇ.എക്സ്. 363.42 കോടി രൂപയാണ്

സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 ലെ പുരോഗതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

 • എൻഒസി ഇതര ഐടി- 85 ശതമാനം പൂർത്തിയായി.
 • ഡിആർ ഐടി -50 ശതമാനം പൂർത്തിയായി.
 • പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രെസെൻസ് (പിഒപി) - 119/375 പിഒപികൾക്കായി സിവിൽ ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും 85/375 പിഒപികൾക്കായി പ്രീഫാബ് സ്ഥാപിക്കലും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
 • ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് വയർ (ഓപിജിഡബ്ല്യൂ) - 42.511 / 2600.066 KM പൂർത്തിയായി.
 • എല്ലാ ഡൈലെക്ട്രിക് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ - 5535/35000 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തിയായി.
എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് (ഇആർപി)

ബിസിനസ്സ് മാനേജുചെയ്യുന്നതിനും അക്കൗണ്ടിംഗ്, മെറ്റീരിയൽ മാനേജുമെന്റ്, മാനവ വിഭവശേഷി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ബാക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സംയോജിത ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇആർപി അനുവദിക്കും. ഐപിഡിഎസിന് കീഴിലുള്ള കേന്ദ്ര സ്പോൺസേർഡ് പദ്ധതിയായാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷന് ഇആർപി പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഗഡുവായി അനുവദിച്ച 42.64 കോടി രൂപയിൽ (60 ശതമാനം ഗ്രാന്റ്) 6 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു. ഇആർപി നടപ്പാക്കൽ 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ പൂർത്തിയായേക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും 2021 മാർച്ച് വരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പിഎഫ്സി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇആർപി സോഫ്റ്റ്വെയർ വീട്ടിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, പുരോഗതി ഇപ്രകാരമാണ്:

 • പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ അന്തിമമാക്കുകയും സമയപരിധി അനുസരിച്ച് വികസന ടീം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • നവംബർ 2020 മുതൽ യുഎടി ആരംഭിക്കും.
 • കോഡിംഗ് സെപ്റ്റംബർ 30, 2019 മുതൽ ആരംഭിച്ചു, ചില വിടവുകളൊഴികെ ഇത് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കോവിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലമാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടത്.
 • മൊഡ്യൂൾ തിരിച്ചുള്ള നടപ്പാക്കലിനായി തിരയുകയും ഡിസംബർ 2020 മുതൽ സംഭരണ മൊഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഫോൾട് പാസ് ഡിറ്റക്ടേര്‍സ് (സി എഫ് പി ഡി)

കെഎസ്ഇബിയുടെ ജീവനക്കാർ, ഇൻ-ഹൗസ് ഗവേഷണത്തിനുശേഷം, വളരെ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദമായ ചെലവ് കുറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഫോൾട് പാസ് ഡിറ്റക്ടറുകൾ വികസിപ്പിച്ചു. 2022 നകം 16,267 പ്ലസ് സിഎഫ്പിഡികളെ എച്ച്ടി നെറ്റ്വർക്കിൽ വിന്യസിക്കാൻ കെഎസ്ഇബിഎൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 തീയതിയിലെ പുരോഗതി ഇപ്രകാരമാണ്:

 • ഇതുവരെ 3255 യൂണിറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അതിൽ 2,564 യൂണിറ്റുകൾ ഒക്ടോബർ 06, 2020 ഓടെ സ്ഥാപിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മൊത്തം 801 യൂണിറ്റുകളിൽ തകരാറുണ്ട്.
 • സിഎഫ്പിഡികൾക്കായി ഫീൽഡ് ലെവൽ മെയിന്റനൻസ് സഹായത്തിനായി സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർമാരുടെ പരിശീലനം പൂർത്തിയായി.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ

കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ്ജമേഖല പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉജ്ജ്വൽ ഡിസ്കോം അഷ്വറൻസ് യോജന (യുഡിഎഐ)

വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളുടെ (ഡിസ്കോം) സാമ്പത്തിക മാറ്റവും പുനരുജ്ജീവനവും ലക്ഷ്യംവച്ച് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച പാക്കേജാണ് ഉജ്ജ്വൽ ഡിസ്കോം അഷ്വറൻസ് യോജന. കേരള സർക്കാരും കെഎസ്ഇബിഎല്ലും മാർച്ച് 15, 2017 ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ധാരണാപത്രത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായമൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഇആർപി, റൂറൽ ഫീഡർ ഓഡിറ്റ് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കെഎസ്ഇബിഎൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇആർപി വികസിപ്പിക്കുന്നത് കോഡിംഗ് ഘട്ടത്തിലാണ്. കൂടാതെ, ഗ്രാമീണ ഫീഡറുകളുടെ ഫീഡർ മോണിട്ടറിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തീയതി പ്രകാരം സ്മാർട്ട് മീറ്ററിംഗ് നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നയപരമായ തീരുമാനം കെഎസ്ഇബിഎൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ദീന്‍ ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന (ഡി.ഡി.യു.ജി.ജെ.വൈ)

ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണത്തിനും ഉപ പ്രസരണ, വിതരണ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഗ്രാമീണ മേഖലകൾക്കായി (വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, ഫീഡറുകൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മീറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെ) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ദീന്‍ ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമ ജ്യോതി യോജന (ഡി.ഡി.യു.ജി.ജെ.വൈ). ഡി.ഡി.യു.ജി.ജെ.വൈ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ പുരോഗതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 11.2.11 - ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാപന റിപ്പോർട്ട് ആർഇസി യ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി സഹജ് ബിജിലി ഹർ ഘർ യോജന-"സൗഭാഗ്യ"

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും (എപിഎല്ലും ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കും) നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും സിംഗിൾ പോയിൻറ് വയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ സൗഭാഗ്യയിൽ വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൗഭാഗ്യയ്ക്ക് കേരളത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. 2018 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട 3,19,171 വീടുകളെ വീണ്ടും നന്നാക്കുന്നതിന് 95.75 കോടി രൂപ (സംസ്ഥാന നികുതി കുറച്ച്, മൊത്തം തുക 88.45 കോടി രൂപ) കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 54.59 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. സൗഭാഗ്യയുടെ സമാപന റിപ്പോർട്ട് ആർഇസി യ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംയോജിത വൈദ്യുതി വികസന പദ്ധതി-ഐപിഡിഎസ്

സബ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, ഫീഡറുകൾ, നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ 25 വിതരണ സർക്കിളുകളിൽ ഐപിഡിഎസ് ഘട്ടം -1 നടപ്പാക്കി. പിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 25 സർക്കിളുകൾക്കായുള്ള ഐപിഡിഎസ് (സിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ) പൂർത്തിയാക്കാൻ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഐടി ഭാഗത്തിന്റെ പുരോഗതി ഇപ്രകാരമാണ്:
 • ഐ.പി.ഡി.എസി. ന് കീഴിലുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ഐടി നടപ്പാക്കൽ - 21 പട്ടണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 22.86 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡിപിആർ ഫെബ്രുവരി 20, 2017 ന് അനുവദിച്ചു. 21 നഗരങ്ങളിലും റിംഗ് ഫെൻസിംഗ് പോലുള്ള അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നടപ്പാക്കൽപൂർത്തിയായി. ബോർഡർ മീറ്ററുകളിൽ 367 മോഡമുകളും 21 നഗരങ്ങളിലെ ഫീഡർ മീറ്ററുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഡമുകൾ സെൻട്രൽ സെർവറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. നിലവിലുള്ള ആർഎപിഡിആർപി ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സംയോജനം പുരോഗമിക്കുന്നു.
 • ഐപിഡിഎസിന് കീഴിലുള്ള നോൺ-എസ്സിഎഡിഎ ടൗണുകൾക്കായുള്ള റിയൽ ടൈം ഡാറ്റാ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റം (ആർടി-ഡിഎഎസ്) -ആർടി-ഡിഎഎസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് ജൂലൈ 09, 2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സാങ്കേതിക മൂല്യനിർണ്ണ യത്തിന് ഒരു ബിഡ്ഡർ മാത്രമേ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, റീടെൻഡറിങ് നടത്തി. ഇപ്പോൾ സ്വീകാര്യത കത്ത് മെസ്സേർസ് സ്കോപ്പ് ടിഎൻഎം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ന് ജൂൺ 11, 2020 -ൽ നൽകി.
 • ഐപിഡിഎസിന് കീഴിലുള്ള ഇആർപി നടപ്പാക്കൽ -ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പ്രോജെക്ടുകളിലുൾപ്പെട്ട ഇആർപി കാണുക
 • ഐപിഡിഎസിന് കീഴിലുള്ള ഉദയ് സ്കീമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി സ്മാർട്ട് മീറ്റർ നടപ്പാക്കൽ - ഇപ്പോൾ കെഎസ്ഇബിഎൽ സ്മാർട്ട് മീറ്ററിംഗുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
 • ആർഎപിഡിആർപി ഭാഗം എ -എസ്സിഎഡിഎ /ഡിഎംഎസ് പ്രോജക്റ്റ് . തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നീ മൂന്ന് നഗരങ്ങളിലും എസ്സിഎഡിഎ ഭാഗം എയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായി. മൂന്നാം കക്ഷി പരിശോധന പൂർത്തിയായി. പാർട്ട്- ബി പ്രവൃത്തികൾ മാർച്ച് 31, 2018 ന് പൂർത്തിയായി. പദ്ധതി സമാപനം 2018 ജൂൺ മാസത്തിൽ നടന്നു.
 • ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്- കെഎസ്ഇബിയുടെ കോർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിന്ന് വലിയ അളവിലുള്ള അസംസ്കൃത ഡാറ്റയെ വിശകലന ആവശ്യത്തിനായി ഒരു വിജ്ഞാന അടിത്തറയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിനായി ഒരു സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
 • സൈബർ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ -സൈബർ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ഹാൻഡ്ഹോൾഡിംഗ് പിന്തുണയോടെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ കെഎസ്ഇബിഎല്ലിൽ നടപ്പിലാക്കും
  1. ഓർഗനൈസേഷന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഐടി സുരക്ഷാ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തിനായി വിവിധ നൂതന സൈബർ സുരക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുക
  2. ഡാറ്റാ സെന്റർ / ഡിആർ സെന്ററിനായി ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുക.
 • കെ ഫോൺ പ്രോജക്റ്റ്- ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പ്രോജെക്ടുകളിലുൾപ്പെട്ട കെ ഫോൺ കാണുക.
പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ ഏവം ഉത്തഹാൻ മഹാഭിയാൻ (പിഎം കുസും)

സൗരോർജ്ജ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി തരിശായ കാർഷിക ഭൂമി വിനിയോഗിക്കുക, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുക, കാർഷിക പമ്പുകൾ സൗരവത്കരിക്കുക എന്നിവ ഗ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും സബ്സിഡികളുടെ രൂപത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പിഎം-കുസും പദ്ധതിയുടെ ഘടകം - എയിൽ എംഎൻആർഇ 10 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ചു. കെഎസ്ഇബിഎൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ഭൂവുടമകൾക്കായി രണ്ട് മോഡലുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു .ആദ്യത്തേത് പാട്ടത്തിനെടുത്ത് പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ലീസ് മോഡൽ (ഇപിസി / റെസ്കോ രീതി). രണ്ടാമത്തേത് ഭൂവുടമകൾ തന്നെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന നിക്ഷേപ മോഡൽ (പിപിഎ രീതി). പങ്കെടുത്തവരിൽ 169 പേർ പിഎം കുസുമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിശദമായ സർവേ പൂർത്തിയാക്കുകയും, രണ്ട് മോഡലുകളിലുമായി 10 മെഗാവാട്ട് പ്ലാന്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. നിക്ഷേപ മോഡലിൽ അപേക്ഷകരുമായി ആദ്യം ചർച്ച ആരംഭിക്കുകയും, പദ്ധതി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഘടകം-സിയിൽ, 7.5 എച്ച്പി വരെ വ്യക്തിഗത പമ്പ് ശേഷിയുള്ള 10 ലക്ഷം ഗ്രിഡ് കണക്റ്റുചെയ്ത കാർഷിക പമ്പുകളുടെ സോളറൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോളറൈസേഷന്റെ ചിലവിന്റെ 30 ശതമാനം വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകയും 30 ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരും ബാക്കി ഗുണഭോക്തൃ കൃഷിക്കാരൻ വഹിക്കേണ്ടിയും വരും. ഗ്രിഡ് കണക്റ്റുചെയ്ത പമ്പുകളുടെ സോളറൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ അനെർട്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ സോളാർ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷനായി സുസ്ഥിര മേൽക്കൂര നടപ്പാക്കൽ (എസ്. ആർ. ഐ. എസ്. റ്റി. ഐ.)

പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് കമ്പനികൾ (ഡിസ്കോംസ്) നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളായി മൊത്തം 11,814 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ 2022 ആകുമ്പോഴേക്കും മേൽക്കൂര സോളാർ (ആർടിഎസ്) പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് 40,000 മെഗാവാട്ട് സഞ്ചിതശേഷി കൈവരിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, രണ്ടാം ഘട്ട ഗ്രിഡ് കണക്റ്റുചെയ്ത മേൽക്കൂര സോളാർ പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കും. 10 കിലോവാട്ട് പ്ലാന്റുകൾ വരെ റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക സഹായം/സബ്സിഡി ലഭിക്കും. ഈ സബ്സിഡി പദ്ധതിയിൽ 50 മെഗാവാട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ചു. 37.5 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള പദ്ധതി കെഎസ്ഇബിഎല്ലും ബാക്കി 12.5 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള പദ്ധതി അനെർട്ടും നടപ്പാക്കും. 2020-21 വർഷത്തേക്ക് 200 മെഗാവാട്ട് അധികമായി സംസ്ഥാനം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാവർക്കും 24x7 പവർ

കാർഷിക ഉപഭോക്താക്കളടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും 24 x7 വൈദ്യുതി വിതരണ നില കേരളം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1,100 അർബൻ ഫീഡറുകളും 640 ഗ്രാമീണ 11 കെവി ഫീഡറുകളും ദേശീയ പവർ പോർട്ടലുമായി (എൻപിപി) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കഴിയും

ഉന്നത് ജ്യോതി ബൈ അഫൊർഡബിൾ എൽ.ഇ.ഡി ഫോർ ഓൾ (യു.ജെ.എ.എൽ.എ)

2020 ജൂൺ മാസത്തോടെ രാജ്യത്ത് 770 ദശലക്ഷം ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബുകൾ മാറ്റി പകരം എൽഇഡി ബൾബുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗാർഹീക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എൽഇഡി ബൾബുകൾ നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. കേരളം ഇതിനകം തന്നെ വീടുകളിൽ 135.6 ലക്ഷം വിളക്കുകൾ മാറ്റി എൽഇഡി ബൾബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേട്ടം 83.76 ശതമാനമാണ്.

പെർഫോം അച്ചീവ് ആൻഡ് ട്രേഡ് (പി.എ.ടി)

നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ എൻഹാൻസ്ഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി (എൻഎംഇഇ) യുടെ കീഴിലുള്ള ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പ്രോഗ്രാമാണ് പാറ്റ് സ്കീം. ഡിസ്കോമുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിൾ 2016 മാർച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് പാറ്റ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം എല്ലാ ആവശ്യകതകളും പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. പിഎടി സൈക്കിൾ II ന്റെ ഭാഗമായി പിഎടി സ്കീമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ഷൻ പോയിന്റുകളിലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് കൃത്യവും സമയബന്ധിതവുമായ നേട്ടം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനിയെന്ന നിലയിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം 2001 ലെ എല്ലാ നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥകളും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡും (കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ്) പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന വിഹിതമുള്ള പദ്ധതികൾ

2019-20 ലെ സംസ്ഥാന വിഹിതമുള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിശദാശംസങ്ങൾ പട്ടിക11.2.10 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.10 സംസ്ഥാന വിഹിതമുള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി

ക്രമ നമ്പർ പ്രൊജക്റ്റ് കെഎസ്ഇബിഎൽ ആവശ്യപ്പെട്ട തുക
(കോടിയിൽ)
ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക
(കോടിയിൽ)
ചെലവായ തുക
(കോടിയിൽ)
1 ഇആർപി നടപ്പാക്കൽ 5.68 5.68 5.68
2 സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് കൊച്ചി 17.6    
3 ടൈഡൽ ആൻഡ് വേവ് എനർജി 0.02 0.02  
4 എസ്കോർട് പ്രൊജക്റ്റ് -എച്ച് വി ഡി എസ് 0.46 0.46  
5 എസ്കോർട് പ്രൊജക്റ്റ് - ഡിടിആറിന്റെ ക്രമീകരണം 0.54 0.54  
6 ഇടമൺ - കൊച്ചി ..കെ വി ലൈൻ കോമ്പൻസേഷൻ 3   3
  ആകെ 27.3 6.7 8.68

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

പി.ജി.സി.എൽ അന്തർസംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ

പ്രധാന അന്തർസംസ്ഥാന ട്രാൻസ്മിഷൻ പദ്ധതികൾ.

പുഗലൂർ-തൃശൂർ എച്ച് വി ഡി സി പദ്ധതി . കേരളത്തിലേക്കുള്ള 600 മെഗാവാട്ട് റായ്ഗഡ് -പുഗലൂർ എച്ച്വിഡിസി ഇടനാഴിയുടെ വിപുലീകരണമാണ് ഈ പദ്ധതി. 2020 മെയ് മാസത്തിലാണ് റായ്ഗഡ്-പുഗലൂർ ഇടനാഴി ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തത്. 153.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ 320 കെവി ഡിസി ലൈനിന് കേരളത്തിനുള്ളിൽ 92 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 64 കിലോമീറ്റർ വടക്കാഞ്ചേരി വരെ ഓവർഹെഡും ബാക്കി 28 കിലോമീറ്റർ യുജി കേബിളിലൂടെയുമാണ്. ലൈനിന് 2000 മെഗാവാട്ട് ശേഷി ഉണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 ലെ പുരോഗതി ഇപ്രകാരമാണ്.

 • 400 കെവി എച്ച്വിഡിസി സി തൃശൂർ സ്റ്റേഷൻ - 95 ശതമാനം പൂർത്തിയായി.
 • ട്രാൻസിറ്റ് സ്റ്റേഷൻ വടക്കാഞ്ചേരി - 2020 ഒക്ടോബറോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
 • 320 കെവി എച്ച്വിഡിസി -യുജി കേബിൾ വടക്കാഞ്ചേരി - തൃശ്ശൂർ സ്ട്രെച്ച് - 320 കെവി എച്ച്വിഡിസി ഒഎച്ച് ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കി (ഒഴലപ്പതി മുതൽ വടക്കാഞ്ചേരി വരെ).
 • പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള 63.641 കിലോമീറ്ററിൽ 12.34 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കമ്പി വലിക്കുന്നു.
 • 400 കെവി ലിലോ വിഭാഗം (തൃശ്ശൂർ എസ് / എസ് മുതൽ 400 കെവി കൊച്ചി-തൃശ്ശൂർ ലൈൻ വരെ)-പൂർത്തിയായി.
2020 ഡിസംബറോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇടമൺ -കൊച്ചി 400 കെവി ലൈൻ. ഇടമൺ -കൊച്ചി ലൈൻ സെപ്റ്റംബർ 2, 2019 -ൽ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തു. ഈ സ്ട്രെച്ച് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയുള്ള ആദ്യത്തെ 400 കെവി വൈദ്യുതി ഹൈവേ, അതായത് തിരുനെൽവേലി- കൊച്ചി- തൃശ്ശൂർ- ഉദുമൽപേട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ലൈനിന് 800 മെഗാവാട്ട് ശേഷി ഉണ്ട്.

അണക്കെട്ട് പുനരധിവാസ വികസന പദ്ധതി (ഡ്രിപ്പ്)

കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖേന ലോക ബാങ്ക് ധന സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള ഡാമുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും സ്ഥായിയായ പ്രകടനവും ഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര ജലവിഭവ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജിആർ & ആർഡിയുടെ ഒരു സുപ്രധാന പദ്ധതിയാണിത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം 2021 മാർച്ചിലേക്ക് നീട്ടി. ഡ്രിപ്പിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഘടകം 1 - 12 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽപെട്ട 37 ഡാമുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും മെച്ചപ്പെടുത്തലും.
 • ഘടകം 2 - സ്ഥാപനപരമായ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ.
 • ഘടകം 3 - പ്രോജക്ട് മാനേജുമെന്റ്.

ഘടകം 1, 2 എന്നിവയിൽ 118.80 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുമെങ്കിലും, 3.2 കോടി രൂപ ടെണ്ടർ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഘടകം 3 ന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഇതിനകം 10.8 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. ജൂൺ 30, 20 ന് അവസാനിക്കുന്ന പാദം വരെ ഐയുഎഫ്ആർ കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ചെലവഴിച്ച മൊത്തം ചെലവ് 102.7 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്നുവരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വഴി കേരള സർക്കാരിന് തിരിച്ചുനൽകിയ ക്ലെയിമിന്റെ തുക 99 കോടി രൂപയാണ്. കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്ലിന് കേരള സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക 62.8 കോടി രൂപയാണ്.

ഡ്രിപ്പ് II

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രിപ്പ് പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അനുസൃതമായി, കേന്ദ്ര വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ സെൻട്രൽ പ്ലാൻ മോണിറ്ററിങ് യൂണിറ്റ്(സിപിഎംയു) ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ രണ്ടാം ഘട്ട ഡ്രിപ്പ് പരിശോധിചു വരുന്നു. കെഎസ്ഇബിഎല്ലിൽ നിന്ന് 70 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭരണപരമായ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22.5 കോടി രൂപയുടെ ജോലികൾ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് അണക്കെട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിൽ സിസി ലാബ് സ്ഥാപിക്കുക, റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പവർ മോഷണം

നിയമത്തിന്റെ കർശനമായ നടപ്പാക്കലും സമൂഹത്തിലുള്ള അവബോധവും മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി മോഷണവും ബന്ധപ്പെട്ട തകരാറുകളും വളരെ കുറവാണ്. വൈദ്യുതി ചെറുമോഷണവും ദുരുപയോഗവും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് ആന്റി പവർ തെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് (എപിടിഎസ്) ഉണ്ട്. ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിന് പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രതിമാസ ലക്ഷ്യങ്ങളും നൽകുന്നു. 2019-20 കാലയളവിൽ 338 മോഷണക്കേസുകൾ കണ്ടെത്തി, അതിൽ നിന്ന് 2.38 മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി മോഷണവും ദുരുപയോഗവും നടത്തിയതായി കണക്കാക്കുന്നു. 2019-20 ലെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിൽ 7.66 കോടി രൂപയുടെ ഊർജ്ജ ചെലവ് കണ്ടെത്തി. 2018-19 മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കണ്ടെത്തിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 42.61 ശതമാനം വർധനയും കണക്കാക്കിയ മില്യൺ യൂണിറ്റിൽ 114.41 ശതമാനം വർധനവുമുണ്ട്. വിലയിരുത്തലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഊർജ്ജ ചെലവ് 284.92 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു.

വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ

2019-20 വർഷം അപകട രഹിത വര്‍ഷമാക്കാൻ കെഎസ്ഇബിഎൽ ലക്ഷ്യമിടുകയും ലക്ഷ്യം കൈ വരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. കെഎസ്ഇബിഎൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് 113 മാരകമായ അപകടങ്ങളും മൃഗങ്ങൾക്ക് 39 മാരക അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായി. 2018-19 നെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് മാരകമായ അപകടങ്ങളിൽ 8.13 ശതമാനവും മൃഗങ്ങൾക്ക് 30.35 ശതമാനവും കുറവുണ്ടായി. 2019-20 ൽ 185 മാരകമല്ലാത്ത അപകടങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിച്ചു, എന്നാൽ 2018-19 ൽ ഇത് 211 ആയിരുന്നു. ഉപഭോക്തൃ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് 126 മാരക അപകടങ്ങളും 25 മാരകമല്ലാത്ത അപകടങ്ങളും സംഭവിച്ചു.

ദുരന്തങ്ങൾ

പവർ മേഖലയിൽ കോവിഡ് -19 ന്റെ ആഘാതം

2020 മാർച്ച് 24 മുതൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക് ഡൗൺ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക് ഡൗൺ കാരണം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി, കൂടാതെ, വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകാനുള്ള പണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞുമില്ല. വിതരണ കമ്പനികളുടെ പണലഭ്യതാ നിലയെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ഉൽപാദന പ്രസരണ കമ്പനികൾക്ക് പണമടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സുപ്രധാന നയ നടപടികൾ

ചൈനയിലും മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തും നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതുകാരണം വിതരണ ശൃംഖലകൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതിദുരന്തമായി കണക്കാക്കാമെന്നും 'നിയമപരമായി കരാർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരാളെ തടയുന്ന മുന്‍കൂട്ടിക്കാണാത്ത സാഹചര്യം'(ഫോഴ്സ് മജ്യൂർ) എന്ന നിലയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബലപ്രയോഗവും ഉചിതമായ നടപടിയും നടത്താം എന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഓഫീസിന്റെ ഫെബ്രുവരി 19, 2020 തീയതിലെ മെമ്മോറാണ്ടം നമ്പർ എഫ് 18/4/2020- പിപിഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വിതരണ ലൈസൻസികളുടെ പണലഭ്യത പരിഹരിക്കുന്നതിന്,വിതരണ ലൈസൻസികൾക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന 100 ശതമാനം പേയ്മെന്റ് സുരക്ഷ വ്യവസ്ഥയിൽ കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 27-3-2020 ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ 23/22/2019-ആർ & ആർ പ്രകാരം ഇളവ് നൽകി. ഇളവ് അനുസരിച്ച്, നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബലപ്രയോഗവും ഉചിതമായ നടപടിയും നടത്താം എന്ന സാഹചര്യം(ഫോഴ്സ് മജ്യൂർ) കണക്കിലെടുത്ത്, 30-6-2020 വരെ കരാർ പ്രകാരം പേയ്മെന്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി യിട്ടുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, പേയ്മെന്റ് സുരക്ഷ സ്ഥാപിക്കേണ്ട തുകയുടെ 50 ശതമാനത്തിന് പവർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

വൈദ്യുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 107 പ്രകാരം പൊതു താല്പര്യത്തിനായി, നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബലപ്രയോഗവും ഉചിതമായ നടപടിയും നടത്താം എന്ന സാഹചര്യം(ഫോഴ്സ് മജ്യൂർ) കണക്കിലെടുത്ത്, മാർച്ച് 24, 2020 മുതൽ ജൂൺ 30, 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബിൽ നൽകിയ തീയതി മുതൽ 45 ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കാലതാമസം നേരിടുന്ന പേയ്മെന്റുകൾക്കായുള്ള ലേറ്റ് പേയ്മെന്റ് സർചാർജ് (എൽപിഎസ്) കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഭാരത സർക്കാർ വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം മാർച്ച് 28, 2020 ലെ കത്ത് നമ്പർ 23/22/2019-ആർ & ആർ പാർട്ട് -4 പ്രകാരം കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ കമ്മീഷന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച എൽപിഎസ് ജൂൺ 30, 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിന് ബാധകമാണ്. മാത്രമല്ല, പണമടയ്ക്കൽ വൈകിയതിനാൽ ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈസൻസികൾക്കും വഹിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൽപിഎസ് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. സെക്ഷൻ 63 പ്രകാരം താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനികളുടെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈസൻസികളുടെയും കാര്യത്തിൽ, പിപിഎയിലെ ഫോഴ്സ് മജ്യൂർ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് എൽപിഎസ് നൽകേണ്ട നിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്കോമുകൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

വൈദ്യുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 108 പ്രകാരം എൽപിഎസിനെ സംബന്ധിച്ച് സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന കമ്മീഷനുകൾക്കും വിതരണ കമ്പനികൾക്കും നൽകാനും കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, കേന്ദ്രസർക്കാർ മെയ് 15, 2020 ലെ കത്ത് നമ്പർ 11/16 / 2020-Th-II പ്രകാരം കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വൈദ്യുതി ഉത്പാദക, പ്രസരണ സിപിഎസ്ഇകൾക്കും എല്ലാ സബ്സിഡിയറി / സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളായ വൈദ്യുതി ഉത്പാദക സിപിഎസ്ഇകൾക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഊർജ്ജ ശേഷി ചാർജുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പലിശയില്ലാതെ മൂന്ന് തുല്യ ഗഡുക്കളായി നൽകുന്നതിനും വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് വൈദ്യുതി വിതരണ ബില്ലിനും (നിശ്ചിത ചെലവ്) പിജിസിഐഎൽ ചുമത്തുന്ന അന്തർസംസ്ഥാന ട്രാൻസ്മിഷൻ നിരക്കുകൾകൾക്കും ഏകദേശം 20-25

ശതമാനം വരെ ഇളവ് നൽകാനും ഉപദേശം നൽകി. കോവിഡ്-19 മഹാമാരി കാരണം ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബിൽ അന്തിമ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈ മാറുന്നത്തിനുള്ള ഉപദേശം കേരള സർക്കാരിനെയും ഡിസ്കോമുകളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുപുറമെ, വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം 10-06- 2020 തീയതിയിലെ 11/16/2020-Th-II നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം റിബേറ്റ് തുക 50.86 കോടി രൂപയും മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് 63.38 കോടി രൂപയുമാണെന്ന് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ദുരിതാശ്വാസങ്ങൾ

ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് നിരവധി നടപടികൾ കേരള സർക്കാരും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഏപ്രിൽ 21, 2020 ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന്റെ വ്യാവസായിക വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 2020 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട നിശ്ചിത നിരക്കുകൾ, മാറ്റിവച്ച സ്ഥിരം നിരക്കുകളുടെ 12 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ (18 ശതമാനത്തിനുപകരം) ഡിസംബർ 15, 2020 വരെ നൽകുന്ന തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ഈ സൗകര്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും അനുവദിച്ചു. ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവിൽ ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ ബിൽ തുകയുടെ പകുതി അടയ്ക്കാനും ബാക്കി തുക രണ്ട് തുല്യ തവണകളായി അയയ്ക്കാനും അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു.

കെഎസ്ഇബിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലുണ്ടായ ആഘാതം

കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. മഹാമാരി മൂലം മാർച്ച് 2020 മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ പ്രകാരം, യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം ഏകദേശം 1240 കോടി രൂപയാണ് കണക്കാക്കി യിരിക്കുന്നത്. കെഎസ്ഇബിയുടെ കോവിഡ്-19 ന്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം പട്ടിക 11.2.11 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.11 കെഎസ്ഇബിയുടെ കോവിഡ്-19 ന്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം (ജൂലൈ 31, 2020 ൽ കണക്കാക്കിയത്)

ക്രമ നമ്പർ ഇനം ചെലവ്
1 ഊർജ്ജ വിൽപ്പന കുറഞ്ഞതിനാൽ വരുമാനനഷ്ടം ₹865.13
2 കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവനക്കാർക്ക് ഗതാഗതം ക്രമീകരിച്ചതിന് ₹0.08
3 വൈദ്യുതി ചാർജുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിനുള്ള പലിശ എഴുതിത്തള്ളൽ (ആഭ്യന്തരം) ₹12.28
4 ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റിനായി ബാങ്ക് ഇടപാട് ചാർജുകൾ ആഗിരണം ചെയ്തത് ₹4.50
5 ഓൺലൈൻ ഇടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്യാഷ് ബാക്ക് നൽകിയത് ₹9.00
6 അപേക്ഷാ ഫീസ് എഴുതിത്തള്ളൽ ₹1.00
7 നിശ്ചിത നിരക്കുകൾക്കുള്ള റിബേറ്റ് (വ്യവസായങ്ങൾ / കമ്മീഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ എന്നിവയ്ക്ക്) ₹76.62
8 മാറ്റിവച്ച നിശ്ചിത നിരക്കുകൾക്കുള്ള പലിശ ഭാരം ₹3.24
9 ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള അധിക സബ്സിഡി ₹200.00
10 അധിക സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം മാറ്റിവച്ചതുമൂലമുള്ള പലിശ ഭാരം ₹17.00
11 കോവിഡ് -19 ദുരിതാശ്വാസ സൗകര്യങ്ങൾ ₹50.00
12 പോൾ റെന്റൽ ചാർജുകൾ മാറ്റിവച്ചതുമൂലമുള്ള പലിശ ഭാരം ₹0.20
  ആകെ ₹1239.05

അവലംബം: കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍

വെള്ളപ്പൊക്കം 2019

2019 ലെ മൺസൂൺ മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വടക്കൻ ജില്ലകളായ പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു. കക്കയത്തിന്റെ മൂന്ന് ജനറേറ്ററുകൾക്കും ഏഴ് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്കും ബരാപോൾ കനാലിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. രണ്ട് 220 കെവി സബ്സ്റ്റേഷനുകളും ആറ് 110 കെവി സബ്സ്റ്റേഷനുകളും ഉൾപ്പെടെ 43 സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു. 2019 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 50.47 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മഴക്കാലത്ത് കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് 243.05 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വെള്ളപ്പൊക്കം 2020

ഓഗസ്റ്റിൽ 2020 മൺസൂണിന്റെ ഭാഗമായ കനത്ത മേഘപടലങ്ങളും തുടർച്ചയായ മഴയും വെള്ളം ഒഴുക്കും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കരണമായതിന് സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ധാരാളം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ മരങ്ങൾ വീണ് തകരുകയും ചില ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ മണ്ണിടിച്ചിലിലും മഴവെള്ള പാച്ചിലിലും പെട്ട് ഒഴുകിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ പലതും തകരാറിലാകുകയും വിതരണ ശൃംഖലയിൽ വ്യാപകമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും വഴി വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ നാശനഷ്ട്ടങ്ങൾ ദൂരവ്യാപകമായ തടസങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 56 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്കും 8,506 തൂണുകൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു, കൂടാതെ 36,274 സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതരണ ലൈൻ സ്നാപ്പിംഗ് മൂലം (7,254.9 കിലോമീറ്റർ നീളം കണ്ടക്ടർ കേടായി) 86.18 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം കെഎസ്ഇബിഎൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം അടിയന്തര പ്രവർത്തന പദ്ധതി

സിഡബ്ല്യുസി അംഗീകരിച്ച 37 ഡാമുകളുടെ അടിയന്തര പ്രവർത്തന പദ്ധതി (ടയർ -1) കെഎസ്ഇബി എല്ലിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ ഈ തീയതി വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ 24 ഡാമു കൾക്കായുള്ള സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ കൺസൾട്ടേഷൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തി. സിഡബ്ല്യുസി അംഗീകരിച്ച 36 ഡാമുകൾക്കായുള്ള ഒ & എം മാനുവലുകൾ കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ജലസംഭരണികളുടെ മലിനീകരണം

2018 ഓഗസ്റ്റ്, 2019 ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ അഭൂതപൂർവമായ മഴയുടെയും മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ, കേരള സർക്കാരിന്റെ അംഗീകൃത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജ്യറിൽ (എസ്ഒപി) വ്യക്തമാക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കെഎസ്ഇബിയുടെ ജലസംഭരണികളിൽ നിന്നും ചളി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപോസൽ (ആർഎഫ്പി) ക്ഷണിക്കാൻ കെഎസ്ഇബിഎൽ അനുമതി നൽകി. ലോവർ പെരിയാർ റിസർവോയറിന്റെ ഡീസിൽറ്റേഷൻ ജോലികൾ ട്രാവൻകോർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡിന് നൽകി. ഡീസിൽറ്റഡ് മെറ്റീരിയലുകൾ മാറ്റിയിടുന്നതിനായി വനഭൂമി താൽക്കാലികമായി ലഭ്യമാകാഞ്ഞതിനാൽ പണി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മടുപ്പേട്ടി, ആനയിറങ്കൽ, പൊൻമുടി, സെൻഗുളം, കല്ലാർക്കുട്ടി ജലസംഭരണികളുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭരണ ശേഷി വിലയിരുത്തുന്നത്തിന് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുകയും മംഗലാപുരം, ജിയോ മറൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 -ൽ ലെറ്റർ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് റിസർവോയ റിനായി പീച്ചിയിലെ കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുഖേന ബാത്ത്മെട്രിക് സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുണ്ഡല റിസർവോയർ സംഭരണ ശേഷി അടുത്തിടെ വിലയിരുത്തി, ഡീസിൽറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല. പ്രധാന ജലസംഭരണികളുടെ സംഭരണ വിലയിരുത്തൽ പഠനം ഡ്രിപ്പ് -2 -ൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും

യൂട്ടിലിറ്റി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവയാണ്:

 • നിയമപരമായ പരിസ്ഥിതി- വൈദ്യുതി ബിൽ (ഭേദഗതി ബിൽ) 2020 ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുത മാർക്കറ്റിന്റെ കൂടുതൽ ഉദാരവൽക്കരണം, ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയും യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ വരുമാനവും ഗണ്യമായി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് വാഴ്ചയുടെയും വികേന്ദ്രീകൃത പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ തലമുറയുടെയും ഇരട്ട വെല്ലുവിളികളായി കെഎസ്ഇബിഎൽ നേരിടുന്നത്. പുതിയ സബ് ലൈസൻസ് ക്ലോസ് ലാഭ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ലൈസൻസികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. 2020 ലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി (ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവ കാശങ്ങൾ) ചട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ബൾക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ ഇതിനകം കെഎസ്ഇബിഎൽ നടപ്പി ലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്ററിംഗ് പോലുള്ള ചില നിർദേശങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാ തങ്ങളുണ്ട്. വിതരണ ലൈസൻസുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിഡ്ഡിംഗ് രേഖകൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുകയും, എൻപിവിയിലെ ആസ്തികളുടെ വില പോലുള്ള നിരവധി ഉപ നിബന്ധനകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിൽ സ്വത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭേദഗതികൾ പൊതുമേഖലയിലെ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
 • പവർ വാങ്ങൽ- ഊർജ്ജ വാങ്ങൽ ചെലവ് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് കഴിഞ്ഞു. ക്രമാതീതമായ ചെലവ് കാരണം, എൻടിപിസിയുടെ കായംകുളം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ നിശ്ചിത ചാർജ് നൽകുന്നു. വാർഷിക നിശ്ചിത ചെലവ് കുറച്ചുകൊണ്ടും ഇതര വിലകുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി അധികമായി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും കേരളത്തിന്റെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ഇന്നുവരെ ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടായില്ല. രാജ്യത്തുടനീളം ടിപിഎസിൽ എഫ്ജിഡി, ഡെനോക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതുമൂലം താപവൈദ്യുതിയുടെ വില വർധിക്കുന്നതും ഡിസ്കോമു കളിലേക്ക് ബാധ്യത കൈമാറുന്നതും ഒരു ഭീഷണിയായി തുടരുന്നു.
 • ജനറേഷൻ- പരിസ്ഥിതി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എതിർപ്പിനാൽ വലിയ ഹൈഡൽ സ്റ്റേഷനുകളും കൽക്കരി അധിഷ്ഠിത സ്റ്റേഷനുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദന ശേഷി കൂട്ടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സൗരോർജ്ജ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തരിശുഭൂമിയുടെ ദൗർലഭ്യം, പരിമിതമായ കാറ്റിന്റെ ഊർജ്ജ സാധ്യത എന്നിവയാണ് പുനരുൽപ്പാതക വൈദ്യുതോർജ്ജം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ. പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പുമൂലം മാലിന്യ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ പലയിടത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പട്ടിക 11.2.8 -ൽ കാണുന്നത് പോലെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിലവിലുള്ള ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലതാമസം നേരിടുന്നു.
 • പ്രസരണം- വടക്കൻ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപര്യാപ്തമായ വൈദ്യുതി ഇടനാഴികളും ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ അപര്യാപ്തമായ ശൃംഖലയുമാണ് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പുതിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ വലിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയുടെ അവ കാശത്തിന്റെ പ്രശ്നവും ഭൂമിയുടെ ദൗർലഭ്യവുമാണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വികസനത്തിന് പ്രധാന തടസ്സം. സിഇആർസി (ഇന്റർ-സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജുകളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും പങ്കിടൽ) റെഗുലേഷൻസ് 2020 പ്രകാരം, ബാലൻസ് ഘടകത്തിന് കീഴിലുള്ള എസി ലൈനിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജുകൾ ഈ ആസ്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളല്ലാത്ത കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായ ശേഷിയുടെ ബാധ്യത കൈമാറുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. നിലവിലുള്ള ചാർജുകളുടെ 2-3 ഇരട്ടിയായി സംസ്ഥാനം നൽകേണ്ട ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജു കളിൽ വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റായ്ഗഡ് - പുഗലൂർ-മഡക്കത്തറ എച്ച്ഡിവിസി ലൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജുകളുടെ 70 ശതമാനം പ്രാദേശിക ഘടകമായി നൽകണം. ലൈനിനെ ദേശീയ ആസ്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരം 30 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
 • വിതരണം- മോശം നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, പഴയതും നിലവാരം കുറഞ്ഞതുമായ ലൈനുകൾ, മറ്റു ഫീഡിങ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം, കുറഞ്ഞ എച്ച്ടി / എൽടി അനുപാതം, നിലവാരമില്ലാത്ത ഘടനകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ട്. വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഇ-വാഹനങ്ങളുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം, അധിക വൈദ്യുതിയും മതിയായ ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിതരണ മേഖലയ്ക്കായി പുതിയ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും നടപ്പാക്കാനുമുള്ള കാലതാമസം സ്വന്തം ഫണ്ട് മൂലധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ കെഎസ്ഇബി യെ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നു. വിതരണത്തിൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും വിവേകപൂർണമായി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയെന്നത് കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.
 • കോവിഡ്-19 യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ കോവിഡ്-19 ന്റെ
  സ്വാധീനം കഠിനമാണ്. ‘ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷൻ സ്കീമുകളാണ് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യം. ‘ആദ്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ’ന്റെ കീഴിലുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഫ്യൂഷൻ സ്കീമുകൾ യുക്തിരഹിതമായ പലിശനിരക്കും സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി പോലുള്ള നിബന്ധനകളും ഉള്ള ഒരു
  വായ്പ പാക്കേജ് മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല, ഡിസ്കോമുകളിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നതിനായി തുക നേരിട്ട് ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനികളിലേക്ക് കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രായോഗികമായി പെട്ടെന്നുള്ള പണമടയ്ക്കൽ നടത്തുന്ന കെഎസ്ഇബി പോലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് പ്രയോജനകരമല്ല.
പാരമ്പര്യേതര പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ

ഊർജ്ജത്തെ പൊതുവെ പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജമെന്നും പുനരാവർത്തിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ 85 ശതമാനത്തിലധികം ഊർജ്ജം പുനരാവർത്തിക്കാനാവാത്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മിക്ക വികസിത രാജ്യങ്ങളും പുനരാവർത്തിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളായ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ (കൽക്കരി, എണ്ണ), ആണവോർജ്ജം എന്നിവയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സരോർജ്ജം, ജിയോ തെർമൽ, ജലവൈദ്യുതി, ബയോമാസ്, കാറ്റ് തുടങ്ങിയവ പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മിക്ക വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ധാരാളം പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ട്.

കേരളത്തിൽ പാരമ്പര്യേതര പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് (i) ഏജൻസി ഫോർ നോൺകൺവെൻഷണൽ എനർജി ആന്റ് റൂറൽ ടെക്നോളജി (അനർട്ട്), (ii) എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (ഇ.എം.സി), (iii) മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് സ്റ്റാന്റേർഡ്സ് ലബോറട്ടറി (എംറ്റിഎസ്എൽ) എന്നീ ഏജൻസികൾ മുഖേനയാണ്.

ഏജന്‍സി ഫോര്‍ നോണ്‍ കൺവെന്‍ഷണല്‍ എനര്‍ജി ആന്റ് റൂറല്‍ ടെക്നോളജി (അനര്‍ട്ട്)

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഏജന്‍സി ഫോര്‍ നോണ്‍ കണ്‍വെന്‍ഷണല്‍ എനര്‍ജി ആന്റ് റൂറല്‍ ടെക്നോളജി(അനര്‍ട്ട്). സംസ്ഥാനത്ത് പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജ്ജപ്രചരണത്തിനും നടപ്പാക്കലിനും അധികാരമുളള നോഡല്‍ ഏജന്‍സിയാണ് അനര്‍ട്ട്. കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ (എം.എൻ.ആർ. ഇ) നോഡൽ ഏജൻസി കൂടിയാണ് ഇത്. 2019-20, 2020-21 (2020 സെപ്റ്റംബർ വരെ)വർഷങ്ങളിൽ അനർട്ടിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതവും ചെലവും പട്ടിക 11.2.12 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.12 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ അനർട്ടിന്റെ വിഹിതവും ചെലവുകളും (രൂപ ലക്ഷത്തില്‍)

ക്രമ നമ്പര്‍ പദ്ധതി വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20
വിഹിതം ചെലവ് ശതമാനം വിഹിതം 2020 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ചെലവ് ശതമാനം
1 പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ 3,500 478.80 13.68 2,030.00 863.28 42.53
2 പുനരാവർത്തക ഊർജ്ജ പൊതു സമ്പർക്കം,
എത്തിച്ചേരൽ, പഠനങ്ങളും വികസനവും
1,700 582.77 34.28 400.00 270.28 67.57
3 അനെർട്ട് - പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിനായുള്ള ഒരു നോളഡ്ജ് ഹബ്       1,750.00 0.00 0.00
  ആകെ - അനര്‍ട്ട് 5,200 1,061.57 20.41 4,180.00 1,133.56 27.11

അവലംബം: പ്ലാൻസ്പേയ്സ്

അനര്‍ട്ടിന്റെ 2019-20 ലെ നേട്ടങ്ങള്‍
 • 100 കിലോവാട്ട് സോളാർ ഹൈബ്രിഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഗുരുതരമായ ലോഡുകൾക്ക് ബാക്കപ്പ് നൽകുന്നതിന് കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി സംഭരണമുള്ള ഗ്രിഡ് കണക്റ്റുചെയ്ത സിസ്റ്റങ്ങളാണിവ. കെഎസ്ആർസിയുടെ പുതിയ റെഗുലേഷന്റെ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ബാറ്ററി സംഭരണത്തോടുകൂടിയ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റുചെയ്ത സിസ്റ്റങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഉദ്ഘാടനം ഉടൻ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
 • സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ - അനെർട്ട് പ്ലാൻ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് ആകെ 619 കിലോവാട്ട് ശേഷിയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് 1,350 കിലോവാട്ട് ശേഷിയും കമ്മീഷൻ ചെയ്തു,
 • എംഎൻആർഇ സബ്സിഡി പദ്ധതി പ്രകാരം (2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ) 4.3 മെഗാവാട്ട് സോളാർ മേൽക്കൂര സംവിധാനം നടപ്പാക്കി.
 • സോളാർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് - 30 മണിക്കൂർ 5 ടൺ പച്ചക്കറി സംഭരിക്കാവുന്ന 6 കിലോവാട്ട് സോളാർ - കോഴിക്കോട് സുബിക്ഷ കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചു.
 • സോളാർ വാട്ടർ എടിഎം - 3 കിലോവാട്ട് സോളാർ ഉള്ള 3000 എൽപിഡി ജല ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനം - 2 എണ്ണം, ആലപ്പുഴയിലും കണ്ണൂരിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ആലപ്പുഴയിലേത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി സോളാർ സ്റ്റീം പാചക സംവിധാനം - നേരിയമംഗലം പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ - 100 അന്തേവാസികൾക്ക് അനുയോജ്യം - 30 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സൗരോർജ്ജ കേന്ദ്രീകൃത കളക്റ്ററുകൾ.
 • ഗവേഷണ-വികസന നവീകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കൽ - അനെർട്ട് ധനസഹായം നൽകുന്ന അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രോജക്ടുകൾ - ഇന്ധന സെല്ലിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയായി.
 • ഇ.ഇ.എസ്.എല്ലുമായി സഖ്യത്തിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വാടകയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നു
 • സോളാർ അഗ്രോ ഫാമിംഗ് - വിളകളെ ബാധിക്കാതെ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ 25 കിലോവാട്ട് സോളാർ - പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചു
 • ഊർജ്ജ മിത്ര ടെക്നീഷ്യൻമാർ, അംഗീകൃത സോളാർ ഇൻസ്റ്റല്ലേഴ്സ്, ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നി വർക്കുള്ള പരിശീലനം.
നടപ്പാക്കലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ:
 • എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള സോളാർ മേൽക്കൂര - 300 കിലോവാട്ടിന് ഓർഡറുകൾ നൽകി.
 • അനെർട്ടിൽ സോളാർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ (ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സൗകര്യത്തോടെ) പൂർത്തിയായി.
 • സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ - മലപ്പുറത്ത് ഒരു ക്വാറിയിൽ 5 മെഗാവാട്ട് സൗരോർജ്ജ നിലയം - ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു.
 • മൂന്ഗ്ലിമട - പാലക്കാട് കെഡബ്ല്യുഎയുടെ ഭൂമിയിലെ 6 മെഗാവാട്ട് സൗരോർജ്ജ നിലയം ടെൻഡർ ഘട്ടത്തിലാണ്.
 • അതത് കോളേജുകളുമായി സഹകരിച്ച് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി - ഓൺലൈൻ അടിസ്ഥാന പരിപാടി കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിൽ നൂതന കോഴ്സുകൾക്കായി നിരവധി അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
 • എസ്ടിഐസി (കുസാറ്റ്) യുമായി സഹകരിച്ച് സൗരയൂഥങ്ങൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ച ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറി
വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും
 • ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതയും പ്രവേശനക്ഷമതയും.
 • പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭവ പരിമിതികൾ.
 • പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി സംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നയമൊന്നുമില്ല.
 • റിന്യൂവബിൾ പർച്ചേസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ (ആർപിഒ) ടാർഗെറ്റുകൾ പാലിക്കാത്തതും അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും.
 • പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള എസ്ഓപി യുടെ അഭാവവും വീലിംഗ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജുകളിൽ ഇളവും.

അനെർട്ടിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ആർപിഒ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പ്രോജക്ടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു മുൻഗണനാ താരിഫ് / ജനറേഷൻ അധിഷ്ഠിത ഇൻസെന്റീവ് / എബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിംഗ് നടത്തുക, ഉപഭോഗം ചെയ്യാനാവാത്ത ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെതിരെയും ഹരിത ഊർജ്ജ സെസ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുക, വീലിംഗ് / ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക, റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഗ്രിഡിലേക്കുള്ള സൗരോർജ്ജ ജനറേറ്ററുകളുടെ പരിമിതികൾ പരിഹരിക്കുക, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പ്രോജക്ടുകൾക്കായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, പ്രധാന ആഭ്യന്തര കെട്ടിടങ്ങൾ / വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നി വയിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുക, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി വിവിധ മേഖലകളിലെ ഇൻഫ്രാ ഫണ്ടിന്റെ ശതമാനം ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചെയ്യുക, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു നോളഡ്ജ് ഹബ് എന്ന രീതിയിൽ അനെർട്ടിനെ റീ ഓറിയന്റു ചെയ്യുക എന്നിവ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റര്‍- കേരള (ഇ.എം.സി)

സംസ്ഥാനത്ത് ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണം-

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഊര്‍ജ്ജ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും 2001 ലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയുടെ സംസ്ഥാന അംഗീകൃത ഏജൻസിയാണ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (ഇ എം സി). സ്മോൾ/ മിനി/ മൈക്രോ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഇ എം സി ആണ്. സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ വികസനത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച എസ്.എച്ച്.പി.സെല്‍ ഇ.എം.സിയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. 2019 -20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ഇ.എം.സി-യുടെ വിഹിതവും ചെലവുകളും (സെപ്റ്റംബർ 2020 വരെ) പട്ടിക 11.2.13 -ൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു

പട്ടിക 11.2.13 ഇ.എം.സി യുടെ വിഹിതവും ചെലവുകളും 2019 -20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ (രൂപ ലക്ഷത്തില്‍)

ക്രമ നമ്പര്‍ പദ്ധതി വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-21
വിഹിതം ചെലവ് ശതമാനം വിഹിതം ചെലവ് സെപ്റ്റംബർ 2020 വരെ ശതമാനം
1 സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അവാർഡുകൾ 25.00 10.00 40.00 25.00 0.00 0.00
2 ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 312.00 175.90 56.38 228.00 0.00 0.00
3 പശ്ചാത്തല വികസനവും സ്ഥാപനം ശക്തിപ്പെടുത്തലും 361.00 149.96 41.54 295.00 0.00 0.00
4 കേരള സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിധി 185.00 153.50 82.97 215.00 0.00 0.00
  ആകെ - ഇ എം സി 883.00 489.36 55.42 763.00 0.00 0.00

അവലംബം: പ്ലാൻസ്പേയ്സ്

എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും

 • നീതി ആയോഗ് ബിഇഇയുടെ പിന്തുണയോടെ 2019 ൽ സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത തയ്യാറെടുപ്പ് സൂചിക തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഹരിയാന, കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളോടൊപ്പം കേരളവും ഒന്നാമതെത്തി.
 • ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാന നിയുക്ത ഏജൻസി വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അവാർഡിൽ ഇ.എം.സി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ പരിപാടികൾ
 • സംസ്ഥാനത്തെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി 337.6 മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയും 1,7674.8 കിലോ ലിറ്റർ എണ്ണയും ലാഭിക്കുകയും 19,542 കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
 • പത്തനംതിട്ടയിലെ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിക്ഷേപ ഗ്രേഡ് എനർജി ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയും കേരള പിഡബ്ല്യുഡി (ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം) വഴി എനർജി ഓഡിറ്റ് ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.
 • നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 12 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇ.എം.സിയുടെ എനർജി ഓഡിറ്റ് സബ്സിഡി പദ്ധതി നേടി.
 • സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശന പദ്ധതികളായി നടപ്പിലാക്കി.
 • കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തിരുവല്ല, പിഎച്ച് ഡിവിഷൻ നിരണം - കടപ്ര അസംസ്കൃത ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ പമ്പിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി.
 • ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ക്ഷേത്ര കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ വിശദമായ ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റ് നടത്തി.
 • ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മോഡൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം 2019 ജൂൺ 22 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വാക്ക് ത്രൂ എനർജി ഓഡിറ്റുകളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സ്കൂളുകൾ / സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ / കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനവും ഇഎംസി റിസോഴ്സ് വ്യക്തികളും നടത്തി.
 • മോഡൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി 6000 എണ്ണം 9 വാട്ട്സ് എൽഇഡി ബൾബുകൾ പെരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ബൾബിന് 50 രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്തു. പെരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ 10 കിലോവാട്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ പിവി സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിഇഇയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇഎംസി നൽകി. അനെർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് വഴിയാണ് പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നത്.
 • കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ (കെഡബ്ല്യുഎ) ആറ് (6) പ്രധാന എച്ച്ടി പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ വിശദമായ എനർജി ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇഎംസി എംപാനൽഡ് എനർജി ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലൂടെയാണ്
 • ഉർജമിത്ര വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ഫാൻ വിതരണം ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യോഗ്യതയുള്ള / പരിചയസമ്പന്നരായ വെണ്ടർമാരെ എംപാനലിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചു, അതുവഴി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
 • എനർജി ക്ലിനിക്കിന്റെ 2019-20 ന്റെ ഭാഗമായി 69,680 വീടുകളിൽ കേരളത്തിലെ വനിതാ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഊർജ്ജ സർവേ നടത്തുകയും 3,000 യൂണിറ്റ് ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഫ്ലാഗ് ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായ എസ്ഇപി 2019-20 ന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 9155 സ്കൂളുകളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തി.
 • ഊർജ്ജ കിരൺ 2019-20 പ്രോഗ്രാമുകൾ 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തി. “ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയും സംരക്ഷണവും” എന്നതായിരുന്നു ഉർജാകിരൻ പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്രവിഷയം. 64,276 പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
 • കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും 166 എൻജിഒകളുടെ അസോസിയേഷനുമായി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സിഗ്നേച്ചർ കാമ്പെയ്നുകൾ നടത്തി.
 • 40 ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 40 വനിതാ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾ നടത്തി.
 • നാലാഞ്ചിറയിലെ നാഷണൽ കരിയർ സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കായി എൽഇഡി ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 3 ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി 2019 മെയ് മാസത്തിൽ നടത്തുകയും എൽഇഡി സ്റ്റാർ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 2 ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി 2019 ഡിസംബറിൽ അതേ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.
 • കെഎസ്ഇസിബിസി സെൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 5 പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തി.
 • എസ്ഇപി ടെക്കിന്റെ ഭാഗമായി 11 വിദ്യാർത്ഥി പ്രോജക്ടുകളും 5 ടെക് ഫെസ്റ്റുകളും ഇഎംസി നയിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി വികസനം
 • അനകാംപോയിൽ (8 മെഗാവാട്ട്), അരിപ്പാറ (4.5 മെഗാവാട്ട്) എന്നീ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു (നിർവ്വഹണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ).
 • കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപറേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേർസ് മീറ്റ് 'അസെന്റ് 2020' യിൽ ഇഎംസി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ 89 ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
 • പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പമ്പ റിവർ ബേസിൻ, അച്ചൻകോവിൽ റിവർ ബേസിൻ എന്നിവയുടെ നദീതട പഠനം തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
ഗവേഷണവും വികസനവും
 • വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി (ഡബ്ള്യുഐഎസ്ഇ) യുമായി ചേർന്ന് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (ഇഎംസി) “ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത നയ ചട്ടക്കൂടിന്റെ അവലോകനം, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന നിയുക്ത ഏജൻസികളെ പിന്തുണയ്ക്കുക” എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പഠനം നടത്തുന്നു. ഈ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
 • തിരുവനന്തപുരം സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസുമായി (സിഡിഎസ്) സഹകരിച്ച് “ഊർജ്ജ ഉൽപാദനക്ഷമതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പഠനം: കേരളത്തിനായുള്ള ഒരു മേഖലാ വിശകലനം” ഇ.എം.സി പൂർത്തിയാക്കി.
 • ''എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ'', “സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റർ” എന്നിവയ്ക്കായി സിഡിഎസിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നു.
വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും
 • മുൻഗണനാ മേഖലകളിലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം / ഉൽപാദനക്ഷമത / മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ധനസഹായ മോഡലുകൾ.
 • ഊർജ്ജ മാനേജുമെന്റ് പ്രോജക്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നടപ്പാക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം
 • വികിരണം കുറയ്ക്കുന്നതും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ലഘൂകരണവും നിർബന്ധമില്ല.
 • ഡിസൈൻ / നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത പിന്തുടരാൻ വാണിജ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല.
 • എനർജി കൺസർവേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് റൂളുകൾ (ഇസിബിസി) പിഡബ്ല്യുഡി, എൽഎസ്ജിഡി, ഡവലപ്പർമാർ എന്നിവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • നിലവിലുള്ള കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് സമാഹരണവും അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലും.
 • കാർഷിക മൂല്യ ശൃംഖലയിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമമായ നടപ്പാക്കൽ.
 • ആഭ്യന്തര മേഖലയിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ / നയങ്ങൾ.
 • ജലവൈദ്യുതി വികസനത്തിൽ ഉയർന്ന ഭൂമി ചെലവും ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് പ്രശ്നങ്ങളും.
കോവിഡ്-19 ന് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടം
 • കോവിഡ്-19 ലോക്ക് ഡൗൺ ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദ്രുത പ്രവർത്തനത്തിനായി എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും വിപിഎൻ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകി.
 • എല്ലാ അവബോധ പ്രോഗ്രാമുകളും പാനൽ ചർച്ചകളും മീറ്റിംഗുകളും ഓൺലൈൻ വെബിനാർ മോഡിലേക്ക് മാറ്റി.
 • വിവിധ ടാർഗെറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും പരിശീലന പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചു.
 • കോവിഡ്-19 ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ, എസ്എംഎസ് കാമ്പെയ്നുകൾ എന്നിവ ഇന്റേണൽ കോവിഡ്-19 സെല്ലിന്റെ നിരീക്ഷണത്തോടെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കി.
 • ജോലിസ്ഥലത്ത് ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ കാമ്പെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ വെബിനാർ ക്രമീകരിച്ചു. കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീൽ ആണ് വെബിനാർ കൈകാര്യം ചെയ്തത്.
 • ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം എന്ന തീം ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ഡൗൺ ഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു.
 • ആഭ്യന്തര മേഖലയിലെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം” എന്ന വിഷയത്തിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് നടത്തുന്നു.
ഡിപ്പാര്‍ട്ടമെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറേറ്റ്

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നതും ഹൈടെന്‍ഷന്‍, എക്സ്ട്രാ ഹൈടെന്‍ഷന്‍, മീഡിയം വോള്‍ട്ടേജ് ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അനുവാദം നല്‍കുന്നതും ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറേറ്റ് ആണ്. വിവിധ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശോധന, കാലിബറേഷന്‍ എന്നിവ നടത്തുക എന്നതാണ് മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലബോറട്ടറി (എംടിഎസ്ൽ) യുടെ ലക്ഷ്യം. വോള്‍ട്ടേജ്, കറന്റ്, റെസിസ്റ്റന്‍സ്, ഫ്രീക്വന്‍സി, പവര്‍, പവര്‍ ഫാക്ടര്‍, എനര്‍ജി മുതലായവയുടെ കാലിബ്രേഷന്‍ അളക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ റിലെ, ഇന്‍സ്ടുമെന്റ് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രീ കമ്മീഷണിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് സൌകര്യം എന്നിവ ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നു. പവര്‍ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മറുകള്‍, കേബിളുകള്‍, സര്‍ക്ക്യൂട്ട് ബ്രേക്കുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രീ കമ്മീഷണിംഗ് ടെസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നടത്തുന്ന എല്ലാ കാലിബറേഷനുകളും ടെസ്റ്റുകളും ദേശീയ, അന്തര്‍ ദേശീയ നിലവാരത്തിനൊത്തതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ അപകടങ്ങളും അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നതും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സര്‍ക്കാരിനു സമര്‍പ്പിക്കുന്നതും അപകടങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തി/അധികാരികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നതും ഈ വകുപ്പാണ്.

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് മൂന്ന് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറി, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ ഓർഡർ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കൽ, ഇ-സേഫ് കേരള എന്നിവയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 106.738 കോടി രൂപയാണ് (കെഎസ്ഇബിഎല്ലിൽ നിന്നുള്ള തീരുവ ഒഴികെ), ഇതിൽ മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലബോറട്ടറി (എംടിഎസ്എൽ), മറ്റ് പ്രാദേശിക ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറികൾ, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീസും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പരിശോധനയിലൂടെ, നിലവാരമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

2019-20, 2020-21 കാലയളവിലെ (ചെലവ് സെപ്റ്റംബർ 2020 വരെ) ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതവും ചെലവും പട്ടിക 11.2.14 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.14 ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ 2019-20, 2020-21 കാലയളവിലെ വിഹിതവും ചെലവുകളും (രൂപ ലക്ഷത്തില്‍)

ക്രമ നമ്പര്‍ പദ്ധതി

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-21

വിഹിതം ചെലവ് ശതമാനം വിഹിതം ചെലവ് സെപ്റ്റംബർ 2020 വരെ ശതമാനം
1 മീറ്റര്‍ ടെസ്റ്റിംഗ് & സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ് ലബോറട്ടറി (എം.റ്റി.എസ്.എൽ) 470.00 47.27 10.06 245.00 1.14 0.46
2 ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ ഓർഡർ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കൽ 155.00 5.24 3.38 40.00 1.38 3.45
3 ഇ-സേഫ് കേരള 200.00 32.43 16.21 408.00 19.13 4.69
  ആകെ 825.00 84.94 10.30 693.00 21.65 3.12

അവലംബം: പ്ലാൻസ്പേയ്സ്

ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ 2018-19 ലെ നേട്ടങ്ങള്‍
 • 2019-20 കാലയളവിൽ 434 വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിൽ, 282 മരണങ്ങൾ (222 മനുഷ്യരേയും 60 മൃഗങ്ങളേയും ബാധിച്ചു)
 • ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡില്‍ നിന്നും ഐ.എസ്. 15700:2005 മാനദണ്ഡം അനു സരിച്ച് “സേവോതം സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍” (സേവന ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സര്‍ട്ടി ഫിക്കേഷന്‍) നിലനിര്‍ത്തി.
 • തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വിജയകരമായി നടത്തുകയും ചെയ്തു.
 • തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പരീക്ഷണ ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലിബ്രേഷൻ നടത്തി.
 • മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലബോറട്ടറി- തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറികളിൽ എൻഎബിഎൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ പരിപാലിക്കുന്നു.
 • 2019-20 കാലയളവിൽ മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറികളിലും മറ്റ് പ്രാദേശിക മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറികളിലുമായി ഏതാണ്ട് 17685 എനർജി മീറ്ററുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ഈ എണ്ണത്തിൽ 2019-20 കാലയളവിൽ ലബോറട്ടറികളിൽ നിന്ന് 2.22 കോടി രൂപ വരുമാനമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് പരിശീലനം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫീസർമാർക്കായി നടത്തി.
 • തിരുവനന്തപുരം മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറി പുതുക്കിപ്പണിയുകയും പരിശോധന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
 • നിയമാനുസൃത പരിശോധനയ്ക്കും ക്യുസിഒ പരിശോധനയ്ക്കും ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നു.
 • നടത്തിയ നിയമപരമായ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ആകെ 36.456 കോടി രൂപ വരുമാനമായി ലഭിച്ചു.
 • സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തി.
 • പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അഗളി, പുതൂർ, ഷോളയാർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 400 ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഎൽസിബി ഉൾപ്പെടെ നാല് ലൈറ്റ് പോയിന്റുകളും പ്ലഗ് പോയിന്റുകളും വച്ച് വയറിംഗ് പുതുക്കി ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി.
 • ഓഡിയോ / വിഷ്വൽ / പ്രിന്റ് മീഡിയ വഴി വൈദ്യുത സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.
 • കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം വരുമാനം 68.062 കോടി രൂപയാണ് (തീരുവ ഒഴികെ).
കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുത നിയന്ത്രണ കമ്മീഷന്‍ (കെ.എസ്.ഇ.ആർ.സി)

ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍സ് ആക്ട് പ്രകാരം 2003 ല്‍ സ്ഥാപിതമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ (കെഎസ്ഇആര്‍സി) അര്‍ദ്ധ ജുഡീഷ്യല്‍ സ്വഭാവമുളള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ആണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഊര്‍ജ്ജ രംഗത്ത് ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിയന്ത്രണ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കമ്മീഷന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ കമ്മീഷന്റെ ചുമതലകൾ:
 • ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ്, 2003 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കമ്മീഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള പ്രധാന ചുമതലകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് :
 • സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് മൊത്തവ്യാപാരം, ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീട്ടെയിൽ എന്തിനായാലും വൈദ്യുതിയുടെ ഉത്പാദനം, വിതരണം, പ്രസരണം, വീലിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള താരിഫ് നിർണ്ണയിക്കുക.
 • സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് സംഭരണത്തിനും വിതരണത്തിനുമായി ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനികളിൽ നിന്നോ ലൈസൻസികളിൽ നിന്നോ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ കരാറുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് വാങ്ങുന്ന വില ഉൾപ്പെടെ വിതരണ ലൈസൻസികളുടെ വൈദ്യുതി വാങ്ങലും സംഭരണ പ്രക്രിയയും നിയന്ത്രിക്കുക.
 • അന്തർ-സംസ്ഥാന പ്രസരണത്തിനും വൈദ്യുതിയുടെ വീലിംഗിനും സൗകര്യമൊരുക്കുക.
 • ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈസൻസികൾ, വിതരണ ലൈസൻസികൾ, വൈദ്യുതി വ്യാപാരികൾ എന്നിവരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസുകൾ നൽകുക.
 • ഗ്രിഡുമായും വൈദ്യുതി വിൽപ്പനയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനവും സഹ-ഉൽപാദനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, കൂടാതെ അത്തരം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് വിതരണ ലൈസൻസിയുടെ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതിയുടെ മൊത്തം ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയുക.
 • ലൈസൻസികളും ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും വ്യവഹാരത്തിനായി ഏതെങ്കിലും തർക്കം റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
 • ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ്, 2003 ന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫീസ് ചുമത്തുക.
 • സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രിഡ് കോഡ് വ്യക്തമാക്കുക.
 • ലൈസൻസികളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, തുടർച്ച, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുക.
 • വൈദ്യുതിയുടെ അന്തർ-സംസ്ഥാന വ്യാപാരത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് മാർജിൻ പരിഹരിക്കുക.
 • വൈദ്യുതി വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മത്സരം, കാര്യക്ഷമത, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ പ്രോത്സാഹനം, വൈദ്യുതി വ്യവസായത്തിൽ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി വ്യവസായത്തിന്റെ പുനഃസംഘാടനവും പുനർരൂപീകരണവും നടത്തുക, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം, പ്രസരണം, വിതരണം, വ്യാപാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുക
2019-20 കാലയളവിലെ കെഎസ്ആർസിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടുത്തലും അന്തിമരൂപം നൽകലും നിവേദനങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കൽ, വാർഷിക റവന്യൂ ആവശ്യകതയും ലൈസൻസികളുടെ പ്രതീക്ഷിത റവന്യൂ ചാർജുകളും (എആർആർ ആൻഡ് ഇആർസി) തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കമ്മീഷന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിരവധി ആന്തരിക മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തി. 2019-20 കാലയളവിൽ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചതും തീർപ്പാക്കിയതുമായ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം യഥാക്രമം 53 ഉം 75 ഉം ആയിരുന്നു.

കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ

വൈദ്യുതി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, കമ്മീഷന്റെ ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം. വൈദ്യുതി നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള സബ്-ഓർഡിനേറ്റ് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ. നടപ്പുവർഷത്തിൽ, കമ്മീഷൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി മേഖലയിലെ സുപ്രധാന റെഗുലേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും സപ്ലൈ കോഡിലും താരിഫ് റെഗുലേഷനുകളിലും ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

2020 ജൂൺ 05 തീയതയിലെ സർക്കാർ ഗസറ്റ് നമ്പർ 1345 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ (റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ്) റെഗുലേഷൻസ് 2020 പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ വ്യാപനം കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതനുസരിച്ച്, ശരിയായ നിയമ ചട്ടക്കൂടിനൊപ്പം പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, 2003 ലെ വൈദ്യുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 86 (1) (ഇ) പ്രകാരം ഗ്രിഡുമായും വൈദ്യുതി വിൽപ്പനയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനവും സഹ-ഉൽപാദനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, അത്തരം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് വിതരണ ലൈസൻസിയുടെ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതിയുടെ മൊത്തം ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സമീപകാലത്ത് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഗണ്യമായ സാങ്കേതിക പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പിവി പ്ലാന്റുകളുടെയും കാറ്റാടി ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളുടെയും മൂലധന ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയുകയും ശേഷി വിനിയോഗം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം, ഇപ്പോൾ പരമ്പരാഗത കൽക്കരി അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെക്കാൾ ഗണ്യമായും കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനച്ചെലവിൽ, സൗരോർജ്ജ, കാറ്റാടി സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തമാക്കി. ഈ മാറ്റങ്ങളും ഈ മേഖലയിലേക്ക് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം വ്യാപകമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നതും കണക്കിലെടുത്ത് നിലവിലുള്ള 2014 ലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ (ഗ്രിഡ് ഇന്ററാക്ടീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോളാർ എനർജി സിസ്റ്റം) റെഗുലേഷൻസ്, 2015 ലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ (റിന്യൂവബിൾ എനർജി) റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവ മാറ്റി മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളിൽ, ബാധ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി റിന്യൂവബിൾ പർച്ചേസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ (ആർപിഒ) കമ്മീഷൻ നിർണ്ണയിച്ചു. 'ബാധ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ’ അവരുടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കനുസരിച്ച് സൗരോർജ്ജ, സൗരേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് മിനിമം അളവിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ ആർപിഒ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്നു. ബാധ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിതരണ ലൈസൻസികൾ, ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഉപഭോക്താക്കൾ (നിലവിലുള്ള വിതരണ ലൈസൻസികൾ ഒഴികെയുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ), ക്യാപ്റ്റീവ് എനർജി ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് കൽപ്പിത എന്റിറ്റികളുടെ നിർബന്ധിത ആർപിഒ പട്ടിക 11.2.15 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.15 റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് കൽപ്പിത എന്റിറ്റികളുടെ നിർബന്ധിത ആർപിഒ

വർഷം

ഉത്പാദനത്തിന്റെ അളവ് / പുതുക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ വാങ്ങൽ മൊത്തം ഉപഭോഗത്തിന്റെ ശതമാനമായി

നോൺ സോളാർ സോളാർ ആകെ
2019-20 8.00 4.00 12.00
2020-21 9.00 5.25 14.25
2021-22 10.25 6.75 17.00

അവലംബം: കെഎസ്ഇആർസി

മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, 2019-20 -ൽ, ബാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം മൊത്തം ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 12 ശതമാനം പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യണം. 12 ശതമാനത്തിൽ 4 ശതമാനം സൗരോർജ്ജത്തിൽ നിന്നാണ്. ബാക്കി 8 ശതമാനം സൗരോർജ്ജ ഇതര സ്രോതസ്സുകളായ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി, കാറ്റ്, ജൈവ ഇന്ധന ഉൽപാദനം, നഗര അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ്.

ചട്ടപ്രകാരം, ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ആർപിഒ നേരിടുന്നതിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായാൽ, ഈ ഹ്രസ്വകാല വീഴ്ച സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജ്ജ ഇതര റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകും. സൗരോർജ്ജ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വാങ്ങൽ ബാധ്യതയെക്കാൾ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ അളവ്, സോളാർ ഇതര ബാധ്യതയായും കണക്കാക്കാം. ആർപിഒയുടെ പാലിക്കൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി കമ്മീഷന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിയെ നിയോഗിക്കുന്നതിനും റെഗുലേഷനിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

‘പ്രോസ്യൂമർ’ പരിസരത്ത് നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ഗ്രിഡ് സംവേദനാത്മക റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ ചട്ടക്കൂടിനായി കമ്മീഷൻ നിയത്രണങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സംവിധാനം അവരുടെ ഊർജ്ജം ഗ്രിഡിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റീവ് ഉപഭോക്താവാണ് പ്രോസ്യൂമർ. വിതരണ ലൈസൻസി അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണ് നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ്. ഈ ക്രമീകരണമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോസ്യൂമറിന് അവരുടെ സ്വന്തം പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും വിതരണ ലൈസൻസി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതി ഓഫ് ചെയ്തതിനുശേഷം അധിക ഊർജ്ജം നൽകാനും കഴിയും.

കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രണ കാലയളവ് 2019-20 മുതൽ അഞ്ച് വർഷമാണ്. നിയന്ത്രണ കാലയളവിൽ, താരിഫ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ ഒരു നിയന്ത്രണ കൃത്യത നൽകുന്നതിന് മാറ്റമില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 2019-20 വർഷത്തെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്കായുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിതരണ ലൈസൻസികൾ ഊർജ്ജം വാങ്ങുന്നതിനായി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായ താരിഫ് പട്ടിക 11.2.16 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.16 2019-20 വർഷത്തെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പൊതു താരിഫ്

വിവിധ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ രൂപ / കിലോവാട്ട്
5 മെഗാ വാട്ടും അതിലും താഴെയുമുള്ള ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ 5.53
25 മെഗാ വാട്ടും അതിലും താഴെയുമുള്ള കാറ്റ് ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ (സി യുഎഫ് 24% ഉള്ളത്) 3.75
ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള 5 മെഗാവാട്ടിൽ കുറവുള്ള സോളാർ പിവി പ്രോജക്ടുകൾ 3.35

അവലംബം: കെഎസ്ഇആർസി

കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ

ഈ വർഷത്തിൽ കമ്മീഷൻ 75 പരാതികൾ തീർപ്പാക്കി. കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിനായുള്ള മൊത്തം റവന്യൂ ആവശ്യകതകളുടെ അംഗീകാരവും 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള നിയന്ത്രണ കാലയളവിലേക്കുള്ള താരിഫും ഈ ഉത്തരവുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, കട്ടപ്പന, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതു ഹിയറിംഗ് നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. താരിഫ് പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി 2018-19 മുതൽ 2021-22 വരെയുള്ള നിയന്ത്രണ കാലയളവിനായി കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന്റെ വിതരണ വിഭാഗത്തിന് അംഗീകരിച്ച റവന്യൂ വിടവ് പട്ടിക 11.2.17 നൽകുന്നു.

പട്ടിക 11.2.17 റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് കൽപ്പിത എന്റിറ്റികളുടെ നിർബന്ധിത ആർപിഒ.

വിശദാംശങ്ങൾ എസ്ബിയു-ഡി
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
എആർആർ 13,754.02 15,501.03 15,973.31 16,487.91
താരിഫ് ഇതര വരുമാനം 531.55 548.10 571.23 594.36
നെറ്റ് എആർആർ 13.222.47 1,4952.93 15,402.08 15,893.55
നിലവിലുള്ള താരിഫിൽ നിന്നുള്ള ആകെ വരുമാനം 13,190.32 14,152.38 14,457.33 14,895.02
വരുമാന വിടവ് (-)32.15 (-)800.56 (-)944.75 (-)998. 53

അവലംബം: കെഎസ്ഇആർസി

മേൽപ്പറഞ്ഞവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വിതരണത്തിന്റെ ശരാശരി ചെലവും താരിഫ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ട യൂണിറ്റിന്റെ വരുമാന വിടവും പട്ടിക 11.2.18 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.18 വിതരണത്തിന്റെ ശരാശരി ചെലവും താരിഫ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ട യൂണിറ്റിന്റെ വരുമാന വിടവും

വിതരണ യൂണിറ്റിന്റെ ശരാശരി ചെലവ് യൂണിറ്റ് 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട വിതരണച്ചെലവ് ₹ /kWh 5.76 6.10 6.17 6.20
വരുമാന വിടവ് / യൂണിറ്റ് ₹/kWh (-)0.01 (-)0.35 (-)0.39 (-)0.40

അവലംബം: കെഎസ്ഇആർസി

കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ് അവരുടെ നിവേദനത്തിൽ, 2018-19, 2020-21 എന്നീ നിയന്ത്രണ കാലയളവിലെ രണ്ട് വർഷത്തെ താരിഫ് റിവിഷൻ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. ബൾക്ക് സപ്ലൈ താരിഫ് ഉൾപ്പെടെ മിക്കവാറും എല്ലാ താരിഫ് വിഭാഗങ്ങളിലുമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട താരിഫ് വർദ്ധനവ്. ആക്റ്റ്, റെഗുലേഷൻസ്, താരിഫ് പോളിസി എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, കമ്മീഷൻ മൊത്തത്തിലുള്ള താരിഫ് (നിശ്ചിത/ ഡിമാൻഡ് ചാർജ്, എനർജി ചാർജ്) വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ വരുമാനം 902 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അംഗീകൃത വരുമാന വിടവ് നികത്തുന്നു. 2019-20. വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.2.19 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.19 നിലവിലുള്ള താരിഫിലെ വരുമാനവും, കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ അംഗീകൃത താരിഫും

താരിഫ് കാറ്റഗറി

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള താരിഫ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം

2019-20 ൽ കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട താരിഫിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം

അംഗീകൃത താരിഫിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം

തുക വർദ്ധനവ് (വാർഷികം) തുക വർദ്ധനവ് (വാർഷികം)
തുക കോടിയിൽ) തുക കോടിയിൽ) തുക കോടിയിൽ) തുക കോടിയിൽ) തുക കോടിയിൽ)
എൽ ടി വിഭാഗങ്ങൾ
എൽടി- Iആഭ്യന്തര 4,744.32 5,511.29 766.97 5,283.27 538.95
എൽടി ഇൻഡസ്ട്രീസ് 804.75 847.11 42.36 851.01 46.27
എൽടി-V അഗ്രികൾച്ചർ 88.05 101.81 13.76 101.90 13.84
എൽടി-VI ജനറൽ 1,565.63 1,645.00 79.37 1,594.64 29.01
എൽടി-VII വാണിജ്യ 1,613.30 1,669.53 56.23 1,665.84 52.54
എൽടി-VIII പബ്ലിക് ലൈറ്റിംഗ് 183.92 197.85 13.93 202.59 18.67
എൽടി ഹോർഡിംഗുകൾ 4.01 4.01 0.00 4.14 0.14
എച്ച്ടി വിഭാഗങ്ങൾ
എച്ച്ടി -1 വ്യവസായം 1,507.51 1,620.10 112.59 1,600.14 92.63
എച്ച്ടി-II 699.91 709.88 9.97 716.17 16.26
എച്ച്ടി-III 5.23 5.47 0.24 5.82 0.59
എച്ച്ടി-IV 672.57 668.44 -4.13 686.87 14.29
എച്ച്ടി-V 13.27 12.82 -0.45 14.23 0.96
ഇഎച്ച്ടി വിഭാഗം
ഇഎച്ച്ടി-66 kV 213.10 245.08 31.98 227.73 14.63
ഇഎച്ച്ടി-110 kV 435.74 481.76 46.02 465.63 29.89
ഇഎച്ച്ടി - 220 kV. 55.80 67.01 0.02 63.60 4.72
ഇഎച്ച്ടി ജനറൽ . 57.37 58.26 0.89 58.88 1.51
റെയിൽവേ 179.27 203.54 24.27 185.34 6.06
കെ.എം.ആർ.എൽ. 10.01 11.34 1.33 10.20 0.19
ലൈസൻസികളും ബൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളും 394.43 437.53 43.10 416.22 21.80
902.94
അധിക വരുമാനം     1,247.44    

അവലംബം: കെഎസ്ഇആർസി

ഉപഭോക്തൃ വക്കാലത്തും ആജ്ഞാനുവര്‍ത്തിത്വ ഓഡിറ്റ്

വൈദ്യുതി നിയമം, ചട്ടങ്ങൾ, ലൈസൻസികളുടെയും ഉത്പാദക കമ്പനികളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനുവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല കമ്മീഷനിലെ കംപ്ലയിൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിനാണ്. ഊർജ്ജ മേഖലയെക്കുറിച്ചും നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും ഉപഭോക്താക്കളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഉപഭോക്തൃ വക്കാലത്ത് സെൽ (സിഎസി) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുവഴി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിൽ ഉപഭോക്തൃ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തുകയും വാർത്താക്കുറിപ്പുകളും ലഘുലേഖകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റെഗുലേറ്ററി സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്ത നങ്ങളിൽ അവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഉപഭോക്താക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് സിഎസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഉപഭോക്തൃ വക്കാലത്ത് സെല്ലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

 • ഉപഭോക്തൃ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിൽ ഫലപ്രദമായി പങ്കെടുക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിവര സ്രോതസ്സായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുക
 • അസംഘടിത ഉപഭോക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി വർക്ക് ഷോപ്പുകളും പരിശീലന പരിപാടികളും ക്രമീകരിക്കുക.
 • വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ, ലഘുലേഖകൾ, വസ്തുതാവിവരങ്ങൾ, മറ്റ് വിവരദായക വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
 • ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മീഷന് വേണ്ട ശുപാർശ ചെയ്യുക
ആജ്ഞാനുവര്‍ത്തിത്വ ഓഡിറ്റ്

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ലൈസൻസികളും കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ചട്ടങ്ങളുടെയും ഉത്തരവുകളുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു കംപ്ലയിൻസ് എക്സാമിനർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വൈദ്യുതി നിയമം 2003 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കംപ്ലയിൻസ് എക്സാമിനർക്ക് അയയ്ക്കാം.

കംപ്ലയിൻസ് ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വിതരണ ലൈസൻസികളുടെ ഫീൽഡ് ഓഫീസുകളുടെ അനുവർത്തന നില നിർണ്ണയിക്കാൻ ആനുകാലിക പരിശോധനകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ലൈസൻസികളിലും കംപ്ലയിൻസ് വിഭാഗം സ്പോട്ട് പരിശോധന നടത്തുകയും ലൈസൻസികളുമായി തിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവേചനപരമായ ബില്ലിംഗ്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക നിക്ഷേപമായി ഉയർന്ന തുക നിർണ്ണയിക്കുക, താരിഫ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ, അധിക ചാർജുകൾ നിർണ്ണയിക്കുക, പ്രകടന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് എന്നിവ കോംപ്ലയൻസ് എക്സാമിനർ കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ചില ക്രമക്കേടുകൾ ആണ്. ഒപ്പം ഇവ തിരുത്തുന്ന നടപടികൾക്കായി ലൈസൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര ഫോറവും(സിജിആർഎഫ്) ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓംബുഡ്സ്മാനും.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വൈദ്യുതി നിയമം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതരത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര ഫോറങ്ങൾ (സിജിആർഎഫ്) സ്ഥാപിക്കുന്നത് ലൈസൻസികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കി. സിജിആർഎഫ് പരാതികൾ പരിഹരിക്കാത്തതോ സിജിആർഎഫിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ദുഃഖിതരായതോ ആയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ച ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാം. 2019-20 കാലയളവിൽ വിതരണ ലൈസൻസികൾക്ക് കീഴിൽ വിവിധ സിജിആർഎഫുകൾ സ്വീകരിച്ചതും തീർപ്പാക്കിയതുമായ അപേക്ഷകളുടെ സംഗ്രഹം പട്ടിക 11.2.20 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മൊത്തം 448 പരാതികളിൽ 285 തീരുമാനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പട്ടിക 11.2.20 2019-20 കാലയളവിൽ വിതരണ ലൈസൻസികൾക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ സിജിആർ എഫുകൾ സ്വീകരിച്ചതും തീർപ്പാക്കിയതുമായ അപേക്ഷകൾ

സിജിആർഎഫിന്റെ പേര് 2019 ഏപ്രിൽ 1 ന് തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരാതികൾ 2019-20 കാലയളവിൽ ലഭിച്ച പരാതികൾ 2019-20 ൽ തീർപ്പാക്കിയ പരാതികൾ 2020 മാർച്ച് 31 വരെ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരാതികൾ
സിജിആർഎഫ്, കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ്, കോട്ടാരക്കര 25 131 140 16
സിജിആർഎഫ്, കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ് എറണാകുളം 28 124 126 26
സിജിആർഎഫ്, കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ്, കോഴിക്കോട് 37 155 175 17
സി.ജി.ആർ.എഫ്, തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ 0 11 7 4
സിജിആർഎഫ്, ടെക്നോപാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം 1 ഇല്ല ഇല്ല 1
സിജിആർഎഫ്, കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ്, കൊച്ചി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
സിജിആർഎഫ്, കെപിയുപിഎൽ, കൊച്ചി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
സിജിആർഎഫ്, സിഎസ്ഇഇസെഡ്എ, കൊച്ചി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
സിജിആർഎഫ്, റബ്ബർ പാർക്ക് ഇന്ത്യ (പി) ലിമിറ്റഡ്, കൊച്ചി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
സിജിആർഎഫ്, ഇൻഫോപാർക്, കൊച്ചി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
സിജിആർഎഫ്, സ്മാർട്ട്സിറ്റി, കൊച്ചി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
സിജിആർഎഫ്, കെഡിഎച്ച്പിസിഎൽ, മൂന്നാർ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

അവലംബം: കെഎസ്ഇആർസി

ഉപഭോക്തൃ ആവലാതി പരിഹാര ഫോറം പരാതികൾ പരിഹരിക്കാത്തതിലൂടെ ദുഃഖിതരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓംബുഡ്സ്മാൻ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓംബുഡ്സ്മാൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വർഷത്തിൽ ലഭിച്ചതും തീർപ്പാക്കിയതുമായ അപ്പീലുകളുടെ സംഗ്രഹം പട്ടിക 11.2.21 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

പട്ടിക 11.2.21 ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓംബുഡ്സ്മാൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വർഷത്തിൽ ലഭിച്ചതും തീർപ്പാക്കിയതുമായ അപ്പീലുകളുടെ സംഗ്രഹം

1.3.2019 ലെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 15 അപ്പീലുകളും 1 റിവ്യൂവും
2019-20 കാലയളവിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 102 അപ്പീലുകളും 3 റിവ്യൂകളും
2019-20 കാലയളവിൽ തീർപ്പാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 100 അപ്പീലുകളും 4 റിവ്യൂകളും
31.3.2020 ലെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം 17 അപ്പീലുകൾ
നടത്തിയ സിറ്റിംഗുകളുടെ എണ്ണം 119

അവലംബം: കെഎസ്ഇആർസി

56 അപ്പീലുകളും 4 അവലോകനങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു.

കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കോവിഡ്-19 ന്റെ സ്വാധീനം

കോവിഡ്-19 ലെ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ കാരണം ചുമത്തിയ ലോക്ക് ഡൗണുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. കേരള സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവനുസരിച്ച്, കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ പരിമിതപ്പെടുത്തി, ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അനുവദിച്ചു. മുമ്പത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമെന്ന നിലയിൽ, കമ്മീഷൻ അതിന്റെ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മോഡ് വഴി ഹിയറിംഗുകൾ നടത്തി.

മുന്നോട്ടുള്ള വഴി

ഊർജ്ജമേഖലയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്കും നിശ്ചയിച്ച നയങ്ങളും പരിപാടികളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജ വ്യവസായത്തിന്റെ വിവിധ സംഘടനകൾക്കിടയിൽ നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയവും മികച്ച ഏകോപനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഊർജ്ജ കേരള മിഷൻ പോലുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതികളിലൂടെ കെഎസ്ഇബിഎൽ, അനർട്ട്, ഇഎംസി, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിലെ മികച്ച സമന്വയത്തിലൂടെ 2021 ഓടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഊർജ്ജ മേഖലയെ ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

മൊത്തം വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കേരള സംസ്ഥാനം പൂർത്തീകരിച്ചു. ജനവാസമുള്ള ഏതൊരു പ്രദേശത്തും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആവശ്യാനുസരണം വൈദ്യുതി നൽകാൻ സംസ്ഥാന വിതരണ ഗ്രിഡിന് ഇപ്പോൾ കഴിയും, അതും വൈദ്യുതി മുടങ്ങലോ ലോഡ് ഷെഡിംഗോ ഇല്ലാതെ ന്യായമായ ചിലവിൽ. അടിച്ചമർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഊർജ്ജ വിപണിയിലെ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്ലിന് കഴിഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഉൾപ്പെടെ കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ ചെലവ് 2019-20 വർഷത്തിൽ യൂണിറ്റിന് 3.30 രൂപ മാത്രമാണ്. അടിസ്ഥാന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി വേണ്ടത്ര വൈദ്യുതി കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് വൈകുന്നേരത്തെ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമത്തിന് കെഎസ്ഇബിഎൽ മറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ബാങ്കിംഗ് വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ചു. അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് മതിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ രംഗത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും കെഎസ്ഇബിഎൽ പരിഗണിക്കുന്നു. സൗര പദ്ധതികളിലൂടെ സൗരോർജ്ജം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റെല്ലാ സ്രോതസ്സുകളും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. 2022 ഓടെ റിന്യൂവബിൾസിൽ നിന്നുള്ള 40 ശതമാനം ഊർജ്ജ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 1829 മെഗാവാട്ട് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ശേഷിയും 2021-22 ഓടെ കരാറുകളിലൂടെ 700 മെഗാവാട്ടും ഉയർത്താനാണ് പദ്ധതി. ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് 2.0 വഴി, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അധിക ഭൂമി / ആർഓഡബ്ല്യൂ ആവശ്യമില്ല. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഭൂമിയുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആധുനിക ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്വീകരിച്ചു. പുതിയ 400 കെവി തിരുനെൽവേലി - കൊച്ചി - ത്രിചൂർ - ഉദുമല്പേട്ട പവർ ഹൈവേയും റായ്ഗഡ്-പുഗലൂർ എച്ച് വിഡിഎസ് ത്രിച്ചൂരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി ശേഷി 2800 മെഗാവാട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് ആക്രമണത്തോടൊപ്പം 2019 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം 2019-20 ൽ എസിഎസ്-എആർആർ വിടവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എസിഎസ്-എആർആർ വിടവ് ഒരു യൂണിറ്റിന് 0.197 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ചെലവ് കുറവ് വരുത്താനും കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് കഴിഞ്ഞു. വരുമാനത്തിന്റെ ശതമാനമായി നഷ്ടം കണക്കാക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തന നഷ്ടം സഹിക്കാവുന്ന പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മതിയായ പണമൊഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നു. നഷ്ടം നികത്താൻ കെഎസ്ഇബിഎല്ലിന് ഒരിക്കലും ബാഹ്യ പിന്തുണ ആവശ്യമില്ല. ഇ-മൊബിലിറ്റി നയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കെഎസ്ഇബിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇ-വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കെഎസ്ഇബിയെ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഏജൻസിയായി നിയമിച്ചു. വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ കെഎസ്ഇബിഎൽ ശരിയായ പാതയിലാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഈ വർഷം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 62 ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും വരും വർഷങ്ങളിൽ 181 സ്റ്റേഷനുകളും കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വാഹന ചാർജിംഗിനായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ അടിസ്ഥാന ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കും.

ആഭ്യന്തര മേഖലയിലെയും തെരുവ് വിളക്കുകളിലെയും എല്ലാ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകളും ഫ്ലൂറസെന്റ് വിളക്കുകളും ട്യൂബുകളും അതിന്റെ വേരിയന്റ്, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന എൽഇഡി വിളക്ക്, ട്യൂബുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ കേരള പ്രോഗ്രാം, സായാഹ്ന പീക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ബാഗിർഗ്ഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് എച്ച്ജി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഡിമാൻഡ് സൈഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ആഭ്യന്തര കാര്യക്ഷമമായ ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ 1.35 കോടിയിലധികം എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനം ഇതിനകം തന്നെ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത ലൈറ്റിംഗിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നടപടികളെല്ലാം സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഒരു പൊതു യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന നിലയിൽ കെഎസ്ഇബിഎൽ ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിലാഷത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി. പലർക്കും, ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് അവരുടെ ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം ഇല്ലാതാകുകയും ചെലവഴിക്കാൻ വരുമാനമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കെഎസ്ഇബിഎൽ ഒരു സഹായഹസ്തം നൽകി. യൂട്ടിലിറ്റി അതിന്റെ പ്രവർത്തന പോസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ സാധാരണമാക്കി. നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടും, കോവിഡ്-19

പാൻഡെമിക്കുമായി സഹവർത്തിക്കാ നുള്ള പരിവർത്തനത്തിലാണ് കോവിഡ്-19 പ്രോട്ടോക്കോൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ അവരുടെ വാതിൽപ്പടിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സേവനങ്ങൾ നവീകരിച്ചത്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതു പോലെ, സ്വകാര്യവത്കരണമില്ലാതെ പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വൈദ്യുതി മേഖല യിലെ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാൻ കെഎസ്ഇബിഎൽ തയ്യാറാണ്, കൂടാതെ ഊർജ്ജ കേരള മിഷനിലൂടെ ആഗോള നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പുനഃസംഘടനയുടെ വിജയകരമായ അനുഭവം സേവനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിക്കായി ഒരു സംയോജിത യൂട്ടിലിറ്റിയെന്ന നിലയിൽ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു, മറുവശത്ത് തന്ത്രപരമായ ബിസിനസ്സ് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ലംബമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കാര്യക്ഷമതയും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവും കൈവരിക്കുന്നു. ഒരു പൊതു യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന നിലയിൽ കെഎസ്ഇബിഎൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലായിടത്തും മിതമായ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും സുസ്ഥിര മാതൃകയായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വിഭാഗങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അനെർട്ട് റീഓറിയന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, ഇതിനകം ആരംഭിച്ച എല്ലാ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മിനി മൈക്രോ ഹൈഡൽ പ്ലാന്റുകൾ സാധ്യമായത്രയും നിർമ്മിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും മുൻഗണന. അതേസമയം, ശക്തിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഊർജ്ജ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കാറ്റ്, സൗരോർജ്ജ ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്ക്, ചെറുകിട, ഇടത്തരം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം അതിന്റെ മുഴുവൻ ശേഷിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഏതൊരു രാജ്യത്തും മതിയായ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ, ലഭ്യമായ എല്ലാ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായും സാമ്പത്തികമായും, പ്രത്യേകിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത നയങ്ങൾ, പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത മാനേജ്മെന്റ്, പതിപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും, മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം, ഊർജ്ജ ഓഡിറ്റുകളിലൂടെ സ്ഥിരത പാലിക്കൽ, ഫലങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്കിൽഡ് മാൻപവർ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ശരിയായ ബാലൻസ് വികസിപ്പിക്കുക, റെഗുലേറ്റർ സംരംഭങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും വിപണി സമീപ നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കാം.