കേരളത്തിലെ തപാൽ ശൃംഖല

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിപുലമായ തപാൽ ശൃംഖലകളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേത്. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള 1,55,531 തപാലാഫീസുകളിൽ 1,39,882 (89.94 ശതമാനം) ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും 15,649 (10.26 ശതമാനം) നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ശരാശരി 8,770 പേർക്ക് ഒരു തപാല്‍ ആഫീസാണുള്ളത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 6,455 പേരും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 29,458 പേരുമാണ്. തപാലാഫീസുകളുടെ ശരാശരി സേവന വിസ്തീർണ്ണം 21.14 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ, സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ, എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ, എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റൽ ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ തപാൽ ശൃംഖല.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ പ്രദേശങ്ങളും ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ചേര്‍ന്നതാണ് കേരളത്തിലെ തപാൽ ശൃംഖല. എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു തപാൽ ഓഫീസെങ്കിലും ഉള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കേരള സര്‍ക്കിളിന്റെ കീഴിൽ 5,063 തപാൽ ഓഫീസുകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 31, 2019 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നു. ഇതില്‍ 1,509 ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് തപാലാഫീസുകളും 3,554 എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റൽ തപാൽ ആഫീസുകളുമാണ്. കേരളത്തിലെ തപാല്‍ ആഫീസുകള്‍ ശരാശരി 7.70 ചതുരശ്ര കി.മീ. വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തില്‍ 6,611 പേര്‍ക്ക് സേവനം നല്‍കുമ്പോള്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ ഇത് ശരാശരി 21.21 ച.കി. മീറ്ററിന് 7,175 ആണ്. ഗ്രാമീണ മേഖയിലാണ് 82.82 ശതമാനം തപാലാഫീസുകളും പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നത്.

കേരളത്തിലെ തപാൽ ഓഫീസുകളുടെ സെപ്റ്റംബർ 30, 2020 ലെ കണക്കു അനുസരിച്ച് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിതരണം പട്ടിക 11.3.1 -ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.3.1 കേരളത്തിലെ തപാൽ ഓഫീസുകളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിതരണം 30.9.2020 ലെ കണക്ക്

ക്രമ നം. ജില്ല / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ എണ്ണം
1 കാസര്‍ഗോഡ് 231
2 കണ്ണൂർ 382
3 വയനാട് 163
4 പുതുച്ചേരി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം (മാഹി മാത്രം) 4
5 കോഴിക്കോട് 407
6 മലപ്പുറം 438
7 പാലക്കാട് 455
8 തൃശ്ശൂർ 484
9 ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം 10
10 എറണാകുളം 391
11 ഇടുക്കി 296
12 കോട്ടയം 409
13 അലപ്പുഴ 300
14 പത്തനംതിട്ട 312
15 കാസറഗോഡ് 367
16 തിരുവനന്തപുരം 414
ആകെ 5063

അവലംബം: ചീഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ, കേരള സർക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരം

സംസ്ഥാനത്തെ തപാല്‍ ശൃംഖലയുടെ വിശാല ലഭ്യത കണക്കിലെടുത്ത്, പുതിയ തപാൽ ഓഫീസുകൾ തുറന്ന് നിലവിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പോസ്റ്റോഫീസുകൾ (ഇഡിബിഒകൾ) മുഴുവൻ സമയ തപാൽ ഓഫീസുകളാക്കി ഉയർത്തുകയോ ചെയ്ത് പുതുതായി വികസിപ്പിച്ച നഗര/ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ തപാൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഒരു പൗര കേന്ദ്രമായി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഓരോ പൗരനും ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ ഈ ഹബിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 എന്നിവയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സേവന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് 5 ദേശീയ ഹബുകൾക്ക് കീഴില്‍ 14 സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം, സാങ്കേതിക പ്രേരണ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ബുക്കിംഗ് മുതൽ ഡെലിവറി വരെ ട്രാക്ക്, ട്രേസ് സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തെ മെയിൽ ശൃംഖല നവീകരിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിലുകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രേസ് സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ദേശീയ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മേഖലയിലെ മികച്ച സേവന നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സർക്കിളില്‍ സാധാരണ മെയിലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശൃംഖല നവീകരിച്ചു.

വിതരണ ശൃംഘലയില്‍ സാങ്കേതികത ഏര്‍പ്പെടുത്തല്‍
 • സർക്കിളിലെ 1509 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പോസ്റ്റോഫീസുകള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വത്കൃതമാണ്.
 • ഡെലിവറി, പണമയയ്ക്കൽ, സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക്, കൗണ്ടർ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിൽ വിവിധ പോസ്റ്റോഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സർക്കിൾ ഓഫീസ് ദിവസേന നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
 • വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അന്തിമ തീർപ്പാക്കൽ വരെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം.
 • www.indiapost.gov.in വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന രജിസ്റ്റർ, ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്, ഇഎംഒ, വിദേശ ഉത്തരവാദിത്വ ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രേസ് സൗകര്യം.

കേരള തപാൽ സർക്കിളിന്റെ പുതിയ ഇ-അധിഷ്ഠിതവും മൂല്യവർദ്ധിതവുമായ സേവനങ്ങൾ പട്ടിക 11.3.2 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

പട്ടിക 11.3.2 കേരള തപാൽ സർക്കിളിന്റെ പുതിയ ഇ-അധിഷ്ഠിതവും മൂല്യവർദ്ധിതവുമായ സേവനങ്ങൾ

ക്രമ. നം. സേവന ഇനം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
1 ‘ഇ പോസ്റ്റ്’ ഭൗതിക കൈമാറ്റം ഒഴിവാക്കി അന്തിമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ വഴി വേഗത്തിൽ ആശയവിനിമയം അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സേവനം. 31/03/2020 വരെ 1,334 പോസ്റ്റോഫീസുകളില്‍ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2 പലരില്‍ നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് അനേകം പ്രേക്ഷിതര്‍ക്ക് ഒരേ ഇപോസ്റ്റ് സന്ദേശം ഒരു പ്രേക്ഷിതന് മാത്രം ഇമെയിൽ ബോക്സിൽ അയയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
3 ഒന്നില്‍ നിന്നും പലരിലേക്ക് അയച്ച ആളിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇപോസ്റ്റ് സന്ദേശം ഒന്നിലധികം സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ ഇൻബോക്സിൽ അയയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
4 ഇഎംഒ 2008-ൽ രാജ്യത്തിന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വിലാസക്കാർക്ക് പണം അയയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ സേവനം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന്, മണി ഓർഡർ വ്യവഹാരത്തിന്റെ 98 ശതമാനവും ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റോഫീസുകളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് 1,508 ആണ്.
5 ഐഎംഒ 2020 ജനുവരിയിൽ നിർത്തലാക്കി
6 ഇ-പേയ്മെന്റ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർവത്കൃത പോസ്റ്റോഫീസുകളിൽ നിന്നും വിവിധ സേവന ദാതാക്കളുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം ഉപഭോക്തൃ ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഇടപാട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയപരിതിക്കുള്ളില്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായി പണമടയ്ക്കുന്നതിന് സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കേരള തപാൽ സർക്കിളിലെ എല്ലാ 1,508 (ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും) പോസ്റ്റോഫീസുകളിലും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്
7 ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 99 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ്

അവലംബം: ചീഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ, കേരള സർക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരം

ചീഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ, കേരള സർക്കിൾ അടുത്തിടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾ:
 1. വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന മറ്റ് പരീക്ഷകളിലും അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഇ-പേയ്മെന്റ് വഴി അപേക്ഷാ ഫീസ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുമായുള്ള സേവനം.
 2. ഇ- പേയ്മെന്റ് മുഖേന ജല ബില്ലുകൾ ഒടുക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായുള്ള (കെഡബ്ല്യുഎ) ബന്ധം.
 3. ഇ-പേയ്മെന്റ് സേവനത്തിലൂടെ പോസ്റ്റോഫീസുകളിൽ പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് അധർവ അസോസിയേറ്റ്സുമായുള്ള (3 ഇപെയ്മെന്റ് ബില്‍ സംവിധാനം വഴി- അധർവ പ്രീപെയ്ഡ്, അധർവ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ്, കെപിഎവൈ) സേവനം.
 4. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ ഓപ്പൺ ആന്റ് ലൈഫ് ലോംഗ് എജ്യുക്കേഷനുമായി (സ്കോൾ-കേരളം) സഖ്യമുണ്ടാക്കി ഇ-പേയ്മെന്റ് സേവനത്തിലൂടെ സ്കോളിനു കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് വിവിധ ഫീസ് ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സേവനം.
 5. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 152 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്ക് സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ബുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം നടത്തുന്നതിനുമായി എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം.
 6. 73 പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ,
  11 ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകൾ, 17 സർക്കാർ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അയയ്ക്കുന്നതിനുമായി കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുമായുള്ള ബന്ധം.
 7. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളും കത്തുകളും ഇ-പോസ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് കോർപ്പറേറ്റ് ഇ-പോസ്റ്റിനായി കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം.
 8. പിആർഎസ് സൗകര്യം വഴി റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം.
 9. പാസ്പോർട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിന് പത്തനംതിട്ട, കവറത്തി, കാസർഗോഡ്, ചെങ്ങന്നൂർ, കട്ടപ്പന, ഒലവക്കോട്, ആറ്റിങ്ങൽ , നെൻമാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.
 10. യുഐഡിഐഐയുമായി സഹകരിച്ച് ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് കം അപ്ഡേറ്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു.
 11. ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ഗംഗാ ജലം വിതരണം.
 12. ഉജാല പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന എൽഇഡി ബൾബുകൾ, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ, എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ഫാനുകൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കേരള തപാൽ സർക്കിൾ M/s എനർജി എഫിഷ്യൻസി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡുമായുള്ള കരാർ.
 13. സിബിഎസ്ഇയുടെ പ്രധാന പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സിബിഎസ്ഇയുമായുള്ള ബന്ധം.
 14. എൻഡിഎ, സ്റ്റേറ്റ് പിഎസ്സി, യുപിഎസ്സി, എസ്എസ്സി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്നതിന് തെരെഞ്ഞെടുത്ത പോസ്റ്റോഫീസുകളിൽ പ്രത്യേക സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകളുടെ ക്രമീകരണം.
 15. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തഹസിൽദാർ/താലൂക്ക് തല അധികാരികള്‍ക്ക് രജിസ്ട്രാർ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെൻസസ് 2021ന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി.
സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരം

സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരം ഒരു വിനോദമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, തിരുവനന്തപുരം ജിപിഒ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് ഹെഡ് ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കേരള തപാൽ സർക്കിൾ വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകള്‍, സംസ്ഥാനത്തെ 25 ഫിലാറ്റലി എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടറുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരം ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് ഓരോ വർഷവും പുറത്തിറക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പ് ശേഖര വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുള്ള ഏതൊരു സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും, ഉപഭോക്താവിനും വിവിധ ബ്യൂറോകളിലൂടെ ആദ്യ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവ വിതരണം ചെയ്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

കെരാപെക്സ് 2019

കേരള സർക്കിൾ ഫിലാറ്റലിക് എക്സിബിഷൻ (കെരാപെക്സ്) 2019, തിരുവനന്തപുരത്ത് നവംബർ 26, 2019 മുതൽ നവംബർ 29, 2019 വരെ നടന്നു. ഒരു കാരീഡ് കവര്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഏഴ് പ്രത്യേക കവറുകൾ, കെരാപെക്സ് തീമിൽ ഒരു സാറ്റിൻ കവർ, ഗാന്ധിജിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഖാദി കവർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എക്സിബിഷന്‍ പുറത്തിറക്കി. കേരള സർക്കിളിന്റെ പിക്റ്റോറിയൽ പോസ്റ്റ്കാർഡ് പായ്ക്കും കേരള സർക്കിളിന്റെ എല്ലാ പിക്റ്റോറിയൽ ശേഖരങ്ങളും ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 15 ചിത്ര പോസ്റ്റ്കാർഡുകളും അടങ്ങിയ ഒരു പായ്ക്ക്, കെറാപെക്സ് 2019 പുറത്തിറക്കി.

വാര്‍ത്താവിനിമയം

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും നവീകരണത്തിനും ആവശ്യമായ പ്രധാന പിന്തുണാ സേവനങ്ങളിലൊന്നാണ് വാര്‍ത്താവിനിമയം. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ വാര്‍ത്താവിനിമയ സേവനം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു.

ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ആഗസ്റ്റ് 31, 2020 വരെ 1,167.81 ദശലക്ഷം ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുള്ള ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ, ഇതിൽ 1,147.92 ദശലക്ഷം വയർലെസ് വരിക്കാരും 19.89 ദശലക്ഷം വയർ-ലൈൻ വരിക്കാരുമാണ് ഉള്ളത്.

ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ടെലി ഡെൻസിറ്റി 86.23 ശതമാനമാണ് (വയർലെസ്: 84.77 ശതമാനവും വയർ ലൈൻ: 1.47 ശതമാനം). കേരളത്തിലെ ടെലി ഡെൻസിറ്റി ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്, ഇത് 128.93 ശതമാനവും ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 45.72 ദശലക്ഷവുമാണ് (44.28 വയർലെസും 14.39 വയേർഡ് കണക്ഷനുകളും).

കേരളത്തിലെ ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം: സേവന ദാതാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ വയർലെസ് ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം പട്ടിക 11.3.3 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.3.3 കേരളത്തിലെ വയർലെസ് ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം

ബിഎസ്എൻഎൽ ഭാരതി എയർടെൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയ റിലയൻസ് ജിയോ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആകെ
1,09,50,711 59,44,643 1,77,19,606 96,70,481 709 4,42,86,150

അവലംബം: ബിഎസ്എൻഎൽ

കേരളത്തിൽ ആകെ വയർലെസ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 4,42,86,150 ആണ്. 10,95,0711 വരിക്കാരുള്ള ബിഎസ്എൻഎല്ലിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വയർലെസ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളത്. വൊഡാഫോണിന് 1,77,19,606 വരിക്കാരാണ്. റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് 709 വരിക്കാർ മാത്രമേയുള്ളൂ.

സേവന ദാതാക്കളുടെ വയർലെസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ചിത്രം 11.3.1 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 11.3.1 സേവന ദാതാക്കളുടെ വയർലെസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ

അവലംബം: ബിഎസ്എൻഎൽ

ചിത്രം 11.3.2 കേരളത്തിലെ വയർ-ലൈൻ ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം

കേരളത്തിലെ വയർ-ലൈൻ ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം പട്ടിക 11.3.4 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

പട്ടിക 11.3.4 കേരളത്തിലെ വയർ-ലൈൻ ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം

ബി എസ് എൻ എൽ ഭാരതി എയർടെൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയ റിലയൻസ് ജിയോ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ടാറ്റ ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആകെ
13,16,646 60,245 6,090 28,238 8,295 19,620 14,39,134

അവലംബം: ബിഎസ്എൻഎൽ

കേരളത്തിലെ വയർ-ലൈൻ ടെലിഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ചിത്രം 11.3.2 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് ഒറ്റ അടിയന്തിര നമ്പര്‍ ബോക്സ് 11.3.4 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

2020 ജൂൺ, 30 അവസാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഇൻറർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 749.07 ദശലക്ഷമാണ്. 726.01 ദശലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരില്‍, 96.95 ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കള്‍ വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരും 3.07 ശതമാനം വരുന്ന 23.06 ദശലക്ഷം പേര്‍ വയേർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുമാണ്.

ബോക്സ് 11.3.1 ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒറ്റ അടിയന്തിര നമ്പര്‍ '112'

 

വാര്‍ത്താ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് 2016 ഓഗസ്റ്റില്‍ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സര്‍‍വ്വീസ് പ്രയോരിറ്റീസ് (ടി.എസ്.പി) അനുസരിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അടിയന്തര ഘട്ട നമ്പര്‍ '100'ന് പകരം '112' ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഡല്‍ഹി ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും '100' ന് പകരം '112' ഒറ്റ അടിയന്തിര നമ്പരായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള 100, 101, 102, 108 എന്നീ വ്യത്യസ്ത അടിയന്തിര നമ്പരുകള്‍ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് '112' അടിയന്തിര നമ്പരായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പി.എസ്.എ.പി (പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആന്‍സറിംഗ് പോയിന്റ്) സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പി.എസ്.എ.പിയില്‍ അടിയന്തിര സന്ദേശം ലഭിച്ചാലുടന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍/സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന ആള്‍/ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തെ വിദഗ്ദര്‍ എന്നിവര്‍ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിയന്തിര സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാ സേന, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സന്ദേശം കൈമാറുന്നു.

കേരളത്തിൽ ആകെ ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 27.44 ദശലക്ഷമാണ്.സേവന ദാതാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ എണ്ണം പട്ടിക 11.3.5 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.3.5 സേവന ദാതാവ് തിരിച്ചുള്ള ടെലിഫോൺ ടവറുകൾ

ബിഎസ്എൻഎൽ ഭാരതി എയർടെൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയ റിലയൻസ് ജിയോ ആകെ
6,012 7,007 8,593 10,101 31,713

അവലംബം: ബിഎസ്എൻഎൽ

കേരളത്തിലെ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ ശതമാനം ചിത്രം 11.3.3 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 11.3.3 കേരളത്തിലെ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ ശതമാനം

അവലംബം: ബി എസ് എന്‍എല്‍

കേരള ടെലികോം സര്‍ക്കിളിന്റെ സേവനം കേരളം, കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ലക്ഷദ്വീപ്, പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ (മാഹി) വിവിധ പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു. കേരള സര്‍ക്കിളിന് കീഴില്‍ 11 മേജര്‍ സെക്കന്ററി സ്വിച്ചിംഗ് ഏര്യകളും (എസ്.എസ്.എ) ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒരു മൈനര്‍ സെക്കന്ററി സ്വിച്ചിംഗ് ഏര്യയും ഉണ്ട്. കേരള ടെലികോം രംഗത്തെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ബോക്സ് 11.3.2 -ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ അനുബന്ധം 11.3.5 -ല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

ബോക്സ് 11.3.2 - 2019, ജൂണ്‍ 30 അനുസരിച്ച് കേരള ടെലികോം മേഖലയുടെ അവസ്ഥ
 • ടെലഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം : 1,407
 • സജ്ജീകരണ ശേഷി : 27,08,568
 • പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ കണക്ഷനുകൾ : 1,26,51,432. മൊബൈല്‍ (1,09,09,530) + ലാന്‍ഡ് ലൈന്‍ (17,41,902)
 • ച.കി മീറ്ററിന് ശരാശരി ടെലഫോണുകൾ : 320
 • ടെലഫോണ്‍ സാന്ദ്രത : 1,000ന് 378

അവലംബം: ബി എസ് എന്‍എല്‍

വാർത്താപ്രക്ഷേപണ പശ്ചാത്തലം

പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ വിവിധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിചുവരുന്നു. വിവരസാങ്കേതിക പാർക്കുകളില്‍ കൂടുതൽ സ്ഥലസൗകര്യം, റോഡുകള്‍, റാമ്പുകള്‍, വിവരസാങ്കേതിക മേഖലകളിലേക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഉപരിതല സൗകര്യങ്ങള്‍, ഊർജ്ജ ലഭ്യത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വിവര സാങ്കേതികത ആസ്പദമാക്കി സ്വകാര്യ പദ്ധതികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍, രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ വിവരസാങ്കേതിക മേഖലകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് മതിയായ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പരിപാടികൾ, പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ സൗജന്യ വൈഫൈ, ഇന്റര്‍ നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ് (ഐ.ഒ. റ്റി) തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഡിജിറ്റൽ പൊതു സേവനങ്ങൾ അനായാസവും വേഗതയേറിയതും സുഗമവും ചിലവുകുറഞ്ഞതുമാണ്. പൊതുമേഖലയെ ഇത് കാര്യക്ഷമവും ലാഭകരവുമാക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ വിടവ് നികത്തി 2020ഓടെ ഡിജിറ്റൽ അധിഷ്ഠിത സമൂഹം വാർത്തെടുത്ത് സ്ഥിരതയാർന്ന സാമ്പത്തിക വികസനം കൈവരിക്കുക എന്നതിനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇ- ഗവേണന്‍സ് സംരഭങ്ങളിൽ മുഖ്യമായവയില്‍ ചിലതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ് വർക്ക് (കെസ്വാന്‍), സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് ഏരിയ നെറ്റ് വർക്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻറർ, സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സർവീസ് ഡെലിവറി ഗേറ്റ് വേ, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ സൗജന്യ വൈഫൈ സൗകര്യം എന്നിവ. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും, 14 ജില്ലകള്‍, 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ എന്നിവയെ കോർത്തിണക്കുന്നതുമായ കെസ്വാൻ (കെ.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.എ.എന്‍) പദ്ധതി സംസ്ഥാന ഇന്‍ഫര്‍മേഷൻ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചറിന്റെ (എസ്.ഐ.ഐ) നട്ടെല്ലാണ്. ഈ നെറ്റ് വർക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ 3,500 ല്‍പ്പരം ഓഫീസുകളെ വയർലെസ്സ് സംവിധാനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത മറ്റ് ലൈനുകളുമായി തുടങ്ങിയ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ് വർക്കുകളിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സുരക്ഷിത ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖലവഴി സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകളെ തമ്മിലും ഗവണ്‍മെന്റ‍ും പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്ററിന്റെയും, കെസ്വാന്‍ ഏകോപനം സാദ്ധ്യമാകുന്നു.

കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ് വർക്ക് (കെഫോണ്‍)

കേരളത്തെ ബൗദ്ധികവും നവീനവും ഉൾക്കാഴ്ച ഉള്ളതുമായ ഒരു സമൂഹമാക്കി വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമാണ് ഡിജിറ്റൽ ജീവിതസാഹചര്യം വളര്‍ത്തി എടുക്കുന്നതിനുമാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നെറ്റ് വർക്ക് - കേരള ഫൈബർ നെറ്റ് വർക്ക് (കെഫോണ്‍) സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.

ഡിജിറ്റൽ കേരളയുടെ ഭാഗമായ ജി2ജി, ജി2സി, ബി2സി എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി കെ ഫോൺ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. സങ്കീർണ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി തുറക്കുന്നതിനും, സ്മാർട്ട് സിറ്റി, സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക്ക് മാനേജ്മെൻറ്, വീഡിയോ നിരീക്ഷണം, സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ, സ്മാർട്ട് മീറ്ററിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ഈ നെറ്റ് വർക്കിലൂടെ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും. കേരളത്തിലെ ഉൽപാദന സേവന ഇന്‍ക്യൂബേറ്ററുകള്‍ക്ക് വൈവിധ്യ അവസരങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നതിനും സ്റ്റാര്‍ട്ട്പ്പ് സംരഭങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര ഊര്‍ജ്ജം പകരുന്നതിനും ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യും.

ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയുമായി തലസ്ഥാനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ നെറ്റ് വർക്ക് (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫൈബർ നെറ്റ് വർക്ക്) സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വിപുലമായ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ കെഫോൺ പദ്ധതി വഴി ഒരുക്കുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷംകൂടാതെ ആവശ്യാനുസരണം താങ്ങാവുന്ന തരത്തില്‍ രണ്ട് എം.ബി.പി.സ് മുതല്‍ 100എം.ബി.പി.സ് വരെ വേഗതയില്‍ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും നെറ്റ് വർക്ക് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കെഫോണ്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന് കെഎസ്ഇബിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി പോളുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒ.എഫ്.സി തയ്യാറാക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം പരിഹരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ നഗര-ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്റ്റിവിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വന്‍കിട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിർദ്ദിഷ്ട കെഫോണ്‍ ശൃംഖല കേരളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന് കരുത്തേകും. ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 എംബിപിഎസ് വരെ സൗജന്യ പരിമിത ഇന്റർനെറ്റ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ലഭ്യമാകും.