വിഭാഗം 


സീറ്റ്


പേര്

ഇമെയിൽ

എ 1

ശ്രീജ വി.എസ്.

industriesadepartment@gmail.com

 

എ 2

ജയേഷ് ജോർജ്

jayeshgkottaram@gmail.com

 

എ 3

ഡൊമിനിക് ഇ. 

dominic23484@gmail.com

ബി 

ബി 1

ലക്ഷ്മി നാരായണ രഞ്ജിത്ത് ആർ

lekshminarayanarenjith@gmail.com 
 

ബി 2

ശ്രീജ എൻ.

sreejasivahari@gmail.com

 

ബി 3

അനിൽ കുമാർ കെ.
അസി. സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

anil.103439aer@gmail.com

സി 

സി 1 

കവിത ജി.ആർ.

gopinathankavitha38@gmail.,com

 

സി 2 

പ്രിയ എൻ വാര്യർ

priyanw@rediffmail.com

 

സി 3

നിഷാകുമാരി പി.

Nishamadhu79@gmail.com

ഡി

ഡി 1

ബിജു എം.

bijumekm@gmail.com

industriesdsection@gmail.com

 

ഡി 2

ശ്രീജ സി.ആർ.

industriesdsection@gmail.com

 

ഡി 3

 മിഥുൻ എസ്.

industriesdsection@gmail.com

ഇ 1

അനിൽ കുമാർ കെ.

Anilkumar12k@gmail.com

 

ഇ 2

വിനോദ് കുമാർ ഇ.കെ.

 
       

എഫ്

എഫ് 1

നന്ദകുമാർ പി. എസ്.

industriesfsection@gmail.com

 

എഫ് 2

രാജിമോൾ ജി.

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്

industriesfsection@gmail.com

ജി

ജി 1

ദീപു ബി.

indgdept@gmail.com

 

ജി 2

ഷഫീക്ക് എ. എസ്.

 

എച്ച്

എച്ച്1

ഷെഹിൻ എം.എസ്.

Shehinms2011@gmail.com

 

എച്ച് 2

സജി ജി.എ.

sajigavani@gmail.com

 

എച്ച് 3

സിമി എഫ്.

Simifelix61@gmail.com

ജെ

ജെ 1

ബെറ്റി പി. കെ.

 
 

ജെ 2

രശ്മി ആർ 

 
 

ജെ 3

മാത്തുക്കുട്ടി സി.സി.

mathukuttycc@gmail.com

കെ

കെ 1

സീനത്ത് എസ്.
അസി. സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

 zeenath501891@kerala.gov.in
 

കെ 2

സന്തോഷ് കെ.ആർ.

 

പി.എസ്

 


ആതിര എസ്.ആർ.

അസിസ്റ്റന്റ്

 

athirasr90@gmail.com

ഒ എസ്

 

പ്രദോഷ് കുമാർ എ.എം.

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്

industriesossect@gmail.com

   

നൗഷാദ് ടി.എ.

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്

industriesossect@gmail.com